Reglur um tvöfalt kjördæmisþing.

 

I. kafli.

Kjördagur.

1. gr. Kjördæmisþing ákveður hvar og hvenær tvöfalt kjördæmisþing skuli fara fram og skal það boðað með a.m.k. 25 daga fyrirvara.

 

II. kafli.

Kosningarréttur og kjörgengi.

2. gr. Rétt til atkvæðagreiðslu á tvöföldu kjördæmisþingi eiga flokksbundnir framsóknarmenn í framsóknarfélögum í kjördæminu og með lögheimili í kjördæminu, þ.m.t. þeir sem skilað hafa inn inngöngubeiðnum í Framsóknarflokkinn 30 dögum fyrir tvöfalda kjördæmisþingið, hafi greitt þinggjald og séu fulltrúar með eftirtöldum hætti:
(a) Einn fulltrúi fyrir hverja byrjaða 5 félagsmenn hvers aðildarfélags í kjördæminu. Jafnmargir varamenn skulu kjörnir. Fulltrúafjöldi miðast við félagafjölda eins og hann er staðfestur af skrifstofu Framsóknarflokksins 30 dögum fyrir tvöfalda kjördæmisþingið.
Val fulltrúa skal fara fram á aðal- eða félagsfundi framsóknarfélaga að viðhafðri hlutfallskosningu.
(b) Formenn framsóknarfélaga í kjördæminu.
(c) Aðal- og varamenn í stjórn hlutaðeigandi kjördæmissambands.
(d) Aðalmenn í miðstjórn Framsóknarflokksins sem eiga lögheimili í kjördæminu.

3. gr. Frambjóðendur á tvöfalda kjördæmisþinginu geta þeir einir orðið sem eru félagar í Framsóknarflokknum og hafa kjörgengi til Alþingis, þ.m.t. þeir sem skilað hafa inn inngöngubeiðnum í Framsóknarflokkinn 30 dögum fyrir prófkjörið og hafa náð 18 ára aldri á kjördag til Alþingis, samkvæmt íbúaskrá þjóðskrár.

 

III. kafli.

Kjörskrá.

4. gr. Skrifstofa Framsóknarflokksins gerir kjörskrá þar sem fram kemur nafn, kennitala, lögheimili og sveitarfélag.

5. gr. Kjörbréf aðildarfélaga skulu hafa borist kjörstjórn 15 dögum fyrir tvöfalda kjördæmisþingið.
Varamenn koma inn fyrir aðalmenn í kjörinni röð, samkvæmt kjörbréfi.
24 klukkustundum fyrir setningu þings skal tilkynna til kjörstjórnar varamenn og fyrir hverja þeir koma.

6. gr. Skrifstofa Framsóknarflokksins gerir skrá vegna tvöfalda kjördæmisþingsins, með símanúmerum og mun afhenda frambjóðendum, sem þess óska, eitt eintak af henni í excel-formi. Afhending er gegn greiðslu á kostnaði við gerð skrár á hvern frambjóðanda. Pantanir sendist á netfangið: framsokn@framsokn.is.

7. gr. Frambjóðanda er heimilt að senda framboðskynningu á sér á netfangaskrá Framsóknarflokksins í kjördæminu í eitt skipti. SMS-sendingar eru heimilar í eitt skipti svo og afhending á límmiðasetti til útsendingar í eitt skipti.

8. gr. Skrifstofa Framsóknarflokksins sér um útsendingu á netföng, á SMS-sendingum og afhendingu límmiðasetts gegn greiðslu á kostnaði.

9. gr. Fylgt skal ákvæðum laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

 

IV. kafli.

Kjörstjórn.

10. gr. Kjördæmisþing kýs 7 manna kjörstjórn til eins árs í senn.
Kjósa skal formann sérstaklega á kjördæmisþingi. Kjörstjórnin skiptir með sér verkum að öðru leyti.
Stjórn kjördæmissambands setur kjörstjórn erindisbréf.

11. gr. Kjörstjórn skal undirbúa og annast framkvæmd tvöfalds kjördæmisþings.
Kjörstjórn skal halda gerðabók og bóka viðtöku framboða, afgreiðslu þeirra, útsendingu og viðtöku kjörseðla og bréfa, hvers konar úrskurði, talningu atkvæða, úrslit kosninga og annað þess háttar er máli skiptir við framkvæmd kosningarinnar á tvöfalda kjördæmisþinginu.

 

V. kafli.

Framboð, framboðsfrestur, umboðsmenn og auglýsing.

12. gr. Kjörstjórn skal auglýsa eftir frambjóðendum til þátttöku á tvöfalda kjördæmisþinginu.

13. gr. Framboðsfrestur skal vera minnst 7 sólarhringar.

14. gr. Framboðstilkynningu skal skilað til kjörstjórnar eigi síðar en kl. 12 á hádegi 15 dögum fyrir tvöfalda kjördæmisþingið.
Í framboðstilkynningu skulu frambjóðendur gefa kost á sér í ákveðin sæti, eitt eða fleiri, þegar þeir tilkynna um framboð sitt.
Með framboðstilkynningu skal hver frambjóðandi skila að hámarki 400 orða texta á rafrænu formi þar sem frambjóðandi kynnir sjálfan sig og greinir frá helstu baráttumálum sínum, ásamt einni mynd af frambjóðanda á rafrænu formi sem er að lágmarki 1 MB (megabyte) að stærð.
Með framboðstilkynningu skal fylgja meðmælendalisti með að lágmarki 10 og að hámarki með 20 flokksbundnum framsóknarmönnum.

15. gr. Kjörstjórn vinnur úr þessum upplýsingum og verða þær birtar í kynningarriti um frambjóðendur fyrir tvöfalda kjördæmisþingið.

16. gr. Frambjóðandi greiðir hluta kostnaðar við gerð kynningarefnis kjörstjórnar.

17. gr. Kjörstjórn skipuleggur kynningarfundi með frambjóðendum fyrir tvöfalda kjördæmisþingið.

18. gr. Hverjum frambjóðenda er heimilt að skipa sér umboðsmann til þess að gæta réttar og hagsmuna framboðsins og skal samþykki hans fylgja meðmælendalista.

19. gr. Framboð er ekki endanlega staðfest fyrr en kjörstjórn hefur staðfest kjörgengi frambjóðanda, meðmælendalista og fyrir liggi staðfesting á skilum til Ríkisendurskoðunar í þeim tilfellum sem það á við.
Kjörstjórn hefur heimild til að hafna frambjóðanda ef gildar ástæður eru fyrir og skulu þær rökstuddar skriflega.
Kjörstjórn er jafnframt heimilt ef ástæða þykir til að bæta við frambjóðendum að fengnu samþykki þeirra.

20. gr. Frambjóðendur skulu reka áróður fyrir framboði sínu í eigin nafni, en ekki í nafni Framsóknarflokksins.

21. gr. Frambjóðendur bera einir ábyrgð á sinni kosningabaráttu. Þeim ber að gæta þess að þeir sjálfir, eða þeir sem starfa í þeirra umboði, gæti þess að hlíta í hvívetna landslögum sem og lögum og siðareglum Framsóknarflokksins.

22. gr. Komi aðeins eitt framboð í eitthvert sæti, er sjálfkjörið í það.

23. gr. Frambjóðendur skulu undirrita yfirlýsingu þess efnis að þeir hafi kynnt sér þessar reglur og muni fara eftir þeim.

24. gr. Kjörstjórn skal birta tilkynningu um tvöfalda kjördæmisþingið með viðeigandi hætti. Tilkynningu þessa skal birta með hæfilegum fyrirvara fyrir tvöfalda kjördæmisþingið.

 

VI. kafli.

Kjörgögn.

25. gr. Kjörstjórn skal láta út búa kjörseðla út haldgóðum ógegnsæum pappír og í sérstökum lit fyrir hverja umferð fyrir sig.

 

VII. kafli.

Atkvæðagreiðsla á kjörfundi – kjördeildir.

26. gr. Kjörstjórn getur ákveðið, að kosið sé í fleiri en einni kjördeild, ef þurfa þykir.

27. gr. Kjósa skal um 5; 6; 7 efstu sætin á framboðslista Framsóknarflokksins í kjördæminu. Skal kosið um hvert sæti sérstaklega, þ.e. fyrst er kosið milli þeirra sem hafa gefið kost á sér í 1. sæti.  Fái enginn frambjóðandi einfaldan meirihluta gildra atkvæða skal kosið á ný milli þeirra tveggja sem flest atkvæði hlutu. Telst sá kjörinn sem hlýtur fleiri atkvæði í síðari umferðinni. Þegar úrslit liggja fyrir um 1. sætið skal kosið á sama hátt um 2. sætið og svo framvegis þar til kosið hefur verið í sæti 1-5; 1-6; 1-7.

28. gr. Skrifa skal fullt nafn á kjörseðilinn eða þannig að með afgerandi hætti komi fram við hvern er átt.

Atkvæðageiðslu má slíta ef allir þeir sem eru á kjörskrá hafa greitt atkvæði og ef öll kjörstjórnin og umboðsmenn eru sammála um það.

29. gr. Kosning skal vera leynileg.

30. gr. Kjósendur skulu framvísa persónuskilríkjum þegar kosið er.

31. gr. Í upphafi kosningar um hvert sæti fær hver frambjóðandi ræðutíma í 5 mínútur til þess að kynna sig og stefnumál sín.
Eftir að úrslit um hvert sæti hafa verið kynnt geta frambjóðendur sem ekki náðu kjöri í viðkomandi sæti gefið kost á sér í næsta sæti listans með ræðu í 1 mínútu.
Milli umferða skal frambjóðandi eiga rétt á að draga framboð sitt til baka með ræðu í 1 mínútu.

32. gr. Vinnu starfsmanna í kjördeild er lokið þegar þeir hafa skilað kjörgögnum af sér til kjörstjórnar og kjörstjórn staðfest rétt uppgjör.

33. gr. Tvöfalt kjördæmisþing skal uppfylla skilyrði um aðgengi fyrir alla.

 

VIII. kafli.

Atkvæðatalning og kosningaúrslit.

34. gr. Kjörstjórn annast talningu atkvæða á fyrirfram ákveðnum stað og stund.

35. gr. Umboðsmönnum frambjóðenda er heimilt að vera viðstaddir talninguna.

36. gr. Vinnu starfsmanna í talningu er lokið þegar kjörstjórn hefur staðfest úrslit og uppgjör.

37. gr. Sá sem er viðstaddur talningu getur ekki yfirgefið hana fyrr en talningu er lokið og úrslit tilkynnt.

38. gr. Í 5; 6; 7 efstu sætum framboðslistans skal hlutur hvors kyns ekki vera lægri en 40%, þó skulu ekki vera fleiri en 3 af sama kyni í fyrstu 4 sætunum.

 

IX. kafli.

Kosningum frestað.

39. gr. Kjörstjórn er heimilt að fresta tvöfalda kjördæmisþinginu ef veður eða náttúruhamfarir hamla.

 

X. kafli.

Óleyfilegur kosningaáróður.

40. gr. Allur áróður frambjóðenda á kjörstað er bannaður samanber ákvæði laga um kosningar til Alþingis og sem tilgreindar eru í erindisbréfi kjörstjórnar.

 

XI. kafli.

Kosningakærur.

41.gr. Komi fram ágreiningur um framkvæmd eða tilhögun tvöfalda kjördæmisþingsins skal gera það skriflega til kjörstjórnar. Úrskurði kjörstjórnar má skjóta til laganefndar Framsóknarflokksins og fara þau eins og lög Framsóknarflokksins kveða á um.

 

XII. kafli.

Eyðing kjörgagna.

42. gr. Eyða skal öllum kjörgögnum strax að loknu auka kjördæmisþingi.

 

XIII. kafli.

Kostnaður.

43. gr. Hámarks útlagður kostnaður hvers frambjóðanda vegna tvöfalda kjördæmisþingsins má ekki fara umfram kostnaðartölu sem landsstjórn Framsóknarflokksins telur hæfilega, s.s. vegna auglýsinga frambjóðenda í ljósvakamiðlum, prentmiðlum og vefmiðlum.
Frambjóðendum ber að skila til skrifstofu Framsóknarflokksins fjarhagslegu uppgjöri innan 30 daga að lokinni póstkosningu. Skrifstofa Framsóknarflokksins skal skila uppgjörinu inn til Ríkisendurskoðunar.

44. gr. Í einu og öllu skal farið eftir lögum um fjármál stjórnmálaflokka nr. 162/2006.

 

XIV. kafli.

Framboðslistinn.

45. gr. Kjörstjórn gerir tillögu um skipan framboðslistans í heild að öðru leyti til stjórnar kjördæmissambandsins sem leggur hann fyrir auka kjördæmisþing.

46. gr. Heimilt er að halda auka kjördæmisþing strax að loknu tvöföldu kjördæmisþingi enda hefur verið boðað til þess í samræmi við gildandi reglur.