Categories
Greinar

Dagur gegn einelti 8. nóvember

Deila grein

07/11/2015

Dagur gegn einelti 8. nóvember

EÞHSunnudagurinn 8. nóvember verður tileinkaður baráttu gegn einelti og er það í fimmta sinn sem það er gert hér á landi. Markmiðið er að vekja athygli á málefninu og hve alvarlegt einelti er.

Í tengslum við þennan dag árið 2011 var undirritaður þjóðarsáttmáli gegn einelti og stofnuð vefsíðan gegneinelti.is. Á vefsíðunni getur fólk lagt baráttunni lið með því að undirrita sáttmálann og skuldbinda sig þar með til þess að vinna af alefli gegn einelti í samfélaginu, standa vörð um rétt fólks til þess að geta lifað í sátt og samlyndi við umhverfi sitt og jafnframt að gæta sérstaklega að rétti barna og ungmenna og þeirra sem ekki eiga sér málsvara eða sterka rödd í samfélaginu.

Ég hvet fólk til að undirrita þjóðarsáttmálann gegn einelti, taka þátt í baráttunni gegn því og leggja sitt af mörkum til að bæta samfélagið og hafa áhrif til góðs með breytni sinni. Við þurfum saman að vinna bug á þessu samfélagsböli sem eitrar og eyðileggur líf svo margra.
Ný reglugerð gegn einelti

Nú hefur verið birt ný reglugerð sem kveður á um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Þetta er mikilvægur áfangi, því þarna er sett fram hvaða skyldur hvíla á atvinnurekendum í þessum efnum, um skyldu allra vinnustaða um að setja sér áætlun um aðgerðir til að koma í veg fyrir einelti og viðbrögð ef á reynir.

Öllum vinnustöðum ber að greina áhættuþætti innan vinnustaðarins með gerð áhættumats. Í reglugerðinni er með skýrum hætti kveðið á um að við gerð áhættumats skuli meðal annars greina áhættuþætti eineltis á vinnustaðnum þar sem tekið skuli tillit til andlegra og félagslegra þátta, svo sem aldurs starfsmanna, kynjahlutfalls, ólíks menningarlegs bakgrunns starfsfólks, skipulags vinnutíma, vinnuálags og fleira. Ljóst er að vinnustaðir eru jafn ólíkir og þeir eru margir og því mikilvægt að áhættumatið taki mið af aðstæðum á hverjum stað.

Vinnueftirlit ríkisins hefur eftirlit með framkvæmd reglugerðarinnar en fyrirtæki og sérfræðingar sem hlotið hafa viðurkenningu Vinnueftirlitsins til að veita atvinnurekendum þjónustu við gerð áætlana um öryggi og heilbrigði á vinnustöðum hafa á að skipa sérfræðingum sem einnig geta veitt aðstoð við gerð áætlana um aðgerðir gegn einelti. Ég hvet atvinnurekendur til að nýta sér þessa sérfræðiþekkingu við gerð áhættumats á vinnustað þar sem meðal annars eru greindir áhættuþættir eineltis, líkt og reglugerðin býður.

Það er óumdeilt að aðbúnaður á vinnustað hefur áhrif á líðan og heilsu starfsfólks. Nútímaleg vinnuvernd á ekki einungis að snúast um að koma í veg fyrir slys og líkamlegt heilsutjón, heldur sýna rannsóknir að andlegir og félagslegir þættir eru ekki síður mikilvægir fyrir líðan og heilsu starfsfólks. Ef þessum þáttum er ekki sinnt aukast líkur á margskonar vanda sem getur dregið úr starfsánægju, skert framleiðni og aukið starfsmannaveltu. Vanlíðan starfsfólks getur leitt til heilsufarsvandamála, til lengri eða skemmri tíma.

Einelti er alvarlegt og getur valdið fólki varanlegum skaða. Mikilvægt er að atvinnurekendur geri sér grein fyrir skyldum sem á þeim hvíla og nýti þau verkfæri sem til eru í baráttunni gegn einelti.

Eygló Harðardóttir

Greinin birtist í Fréttablaðinu 7. nóvember 2015.

Categories
Fréttir

Vaxtaokur bankanna

Deila grein

04/11/2015

Vaxtaokur bankanna

Þorsteinn-sæmundsson„Hæstv. forseti. Eitt mesta böl sem við Íslendingar búum við þessi missirin er vaxtaokur bankanna. Það má segja að íslenska þjóðin sé eins og galeiðuþrælar sem rær sem mest hún má undir taktföstum slögum Seðlabanka Íslands sem setur reglur og leggur drög að vaxtaokrinu með því að hafa stýrivexti hærri en gerist nokkurs staðar annars staðar. Þetta kemur víða fram, m.a. í því að vextir til húsnæðiskaupa, þ.e. óverðtryggðir, eru um 7–8%. Í löndunum í kringum okkur er vaxtastig í kringum 1,5–2,5% algengt.
Það er ekki nóg með að þessi ofurvaxtastefna Seðlabankans valdi húsnæðiskaupendum erfiðleikum heldur stuðlar hún að hærra vöruverði og lakari viðskiptakjörum smærri fyrirtækja, svo eitt sé nefnt. Það er vert að hugsa til þess að í Bretlandi, þar sem verðbólgumarkmið seðlabanka þess lands er 2%, hafa stýrivextir verið 0,5% í nokkuð langan tíma. Á Íslandi er verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands 2,5% og verðbólga hefur blessunarlega verið undir þeim markmiðum nokkuð lengi og við höfum fulla burði til þess að halda því áfram m.a. vegna styrkrar krónu — ef menn mundu láta svo lítið að skila því út í verðlagið þá væri alveg hægt að gera það. Ég velti fyrir mér, því stundum þarf maður að spyrja eins og barn: Hvað mundi gerast á Íslandi ef vaxtastig almennt mundi lækka um svona tvö til þrjú prósentustig þannig að stýrivextir á Íslandi væru í kringum 3% og vextir til húsnæðiskaupa kannski á bilinu 4–5%? Ég velti því fyrir mér hvað mundi gerast.“
Þorsteinn Sæmundsson  — í störfum þingsins, 3. nóvember 2015.

Categories
Fréttir

„Brettum nú upp ermar og látum verkin tala“

Deila grein

04/11/2015

„Brettum nú upp ermar og látum verkin tala“

Elsa-Lara-mynd01-vefur„Hæstv. forseti. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks segir, með leyfi forseta:
„Sérfræðinefnd um afnám verðtryggingar af neytendalánum og endurskipulagningu húsnæðislánamarkaðarins verður skipuð á fyrstu dögum nýrrar ríkisstjórnar og mun skila af sér fyrir næstu áramót.“
Sérfræðingahópur um afnám verðtryggingar af neytendalánum var síðan skipaður í ágúst 2013 og hann skilaði niðurstöðum í janúar 2014. Niðurstöðurnar birtust í meirihlutaáliti og séráliti. Í meirihlutaáliti segir m.a., með leyfi forseta:
„Forsendur fyrir því að unnt sé að afnema verðtryggingu að fullu eru einkum að takist hafi að leggja grunn að nýju húsnæðiskerfi, skýra stöðu Íbúðalánasjóðs og endurbæta lífeyrissjóðakerfið.“
Að þessu er nú þegar unnið á vegum stjórnvalda og gengur sú vinna greiðlega. Á næstu dögum sjáum við t.d. frumvörp er varða húsnæðismarkaðinn koma fram.
Eins og fram hefur komið í ræðum hv. þingmanna, bæði Framsóknar- og Sjálfstæðisflokksins, þá eru verðtryggingarmálin á borði hæstv. fjármálaráðherra. Í viðtali á dögunum sagði hæstv. fjármálaráðherra að verið væri að skoða tvær leiðir til að draga úr vægi verðtryggingar, þ.e. að banna svokölluð Íslandslán og lengja lágmarkstíma verðtryggðra lána. Þetta eru ágæt fyrstu skref, en þau þarf að stíga hratt og vel. Í framhaldi af því þarf að afnema verðtrygginguna.
Þess vegna er afar ánægjulegt að sjá nýja samþykkt efnahags- og viðskiptanefndar frá landsfundi sjálfstæðismanna sem fram fór fyrir stuttu síðan, en þar segir, með leyfi forseta:
„Landsfundur leggur til að ríkisstjórnin ráði færustu erlendu sérfræðinga til að leggja mat á hvernig hægt er að skipta út verðtryggðu lánaumhverfi og taka upp lánakjör sem þekkjast í nágrannalöndum okkar. Með þessu er ekki tekin afstaða til þess hvort það sé rétt heldur eingöngu hvernig það væri framkvæmt. “
Ég segi: Brettum nú upp ermar og látum verkin tala. Við verðum að taka úr sambandi það vaxtaform sem heimilin búa við þegar þau fjárfesta í húsnæði, þ.e. verðtryggingunni.
Virðulegur forseti. Skuldaleið heimilanna á ekki að fjármagna uppsveifluna. Það má ekki gerast, ekki í þetta skiptið.“
Elsa Lára Arnardóttir  — í störfum þingsins, 3. nóvember 2015.

Categories
Fréttir

Lykillinn að verðmætasköpun er sjálf umhverfisverndin

Deila grein

04/11/2015

Lykillinn að verðmætasköpun er sjálf umhverfisverndin

Þórunn„Hæstv. forseti. Nýting náttúruauðlinda hefur lagt grunninn að hagsæld Íslands. Alþjóðlegt samstarf um sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda er orðið eitt mikilvægasta viðfangsefni alþjóðasamfélagsins í dag. Þar sem við Íslendingar byggjum efnahag okkar að stórum hluta á hreinni náttúru og sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda er slíkt samstarf okkur afar mikilvægt. Aukin vitund almennings um umhverfismál hvetur til dæmis til þess að fiskveiðum sé stjórnað á ábyrgan hátt. Stjórnun fiskveiða á Íslandi hefur verið í mótun um áratugaskeið og leiðarljósið verið að fiskveiðar séu í senn hagkvæmar og sjálfbærar með tilliti til nýtingar og viðhalds náttúruauðlindarinnar. Áherslur á sjálfbærni og virðingu fyrir náttúrunni eru innbyggð í stjórnkerfi fiskveiða sem fela í sér hagræna hvata til góðrar umgengni og að langtímahagsmunir séu hafðir að leiðarljósi.
Okkur hefur tekist að snúa frá ofveiði og of miklum ágangi á auðlindir sjávar til þess að reka sjávarútveg sem tryggir bæði sjálfbærni og arðsemi. Horft er til Íslendinga sem fyrirmyndar á þessu sviði þar sem veiðar eru byggðar á víðtækum rannsóknum og öflugu eftirliti með veiðum og heildarafla.
Lykillinn að verðmætasköpun þessa kerfis er sjálf umhverfisverndin og hafa verður í huga að arðbærni og umhverfisvernd eru ekki andstæðir pólar heldur samvirkandi þættir. Umhverfisvitund forsvarsmanna fyrirtækja og almennings eykst jafnt og þétt og auknar kröfur um hreint umhverfi og rekjanleika matvæla eykst í samræmi við það.
Í því samhengi langar mig til að vekja athygli á mjög svo góðu framtaki HB Granda sem opnaði sorpflokkunarstöð í Reykjavík í gær að fyrirmynd þeirrar sem þeir hafa starfrækt á Vopnafirði í nokkur ár. Með því framtaki er fyrirtækið að taka ábyrgð á því sorpi sem til fellur í fyrirtækinu, hvort sem er úti á sjó eða landi. Þetta er dæmi um það hvernig fyrirtæki fléttar umhverfisvernd inn í alla sína vinnuferla.
Forsenda þess að íslenskt atvinnulíf verði farsælt um ókomin ár og lífskjör þjóðarinnar batni er virðing fyrir umhverfinu, nýtingu auðlinda og sjálfbærni.“
Þórunn Egilsdóttir í störfum þingsins 3. nóvember 2015.

Categories
Fréttir

Á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna

Deila grein

04/11/2015

Á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna

Villlum„Hæstv. forseti. Ég ætla að ræða nýafstaðna heimsókn sendinefndar alþingismanna til fastanefndar Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum en venja er að alls sæki hv. fjórir alþingismenn allsherjarþingið árlega tilnefndir af sínum þingflokki.
Ég er þakklátur fyrir að hafa átt þess kost ásamt þremur öðrum hv. þingmönnum að sækja Sameinuðu þjóðirnar heim og taka þátt í 70. allsherjarþinginu sem sett var í lok september, en þá eins og flestum er kunnugt komu leiðtogar aðildarríkjanna saman og samþykktu 17 ný þróunarmarkmið, heimsmarkmiðin. Við í sendinefnd þingsins sóttum m.a. fundi aðalstofnana þingsins, allsherjarþingsins og öryggisráðsins, og fengum kynningu á starfsemi efnahags- og félagsmálaráði ráðsins auk þess að kynna okkur starfsemi fjölmargra undirstofnana. Markverðast fannst mér þó að kynnast þeim krafti og atorku sem einkennir framgöngu okkar fólks á vettvangi. Við erum ekki með fjölmennustu sveitina en vinnusemi, ákveðni og dugnaður okkar fólks er augljós og virðing fyrir framlagi Íslands og starfi erlendis sem hérlendis fór ekkert á milli mála og kom vel fram á fundum okkar og í samræðum við fulltrúa hinna ýmsu nefnda og undirstofnana. Þar sem við beitum okkur höfum við náð eftirtektarverðum árangri, til að mynda á sviði kynjajafnréttis, í málefnum hafsins, á sviði landgræðslu, orku og loftslagsmála, fæðuöryggis og ekki síst barnahjálpar á vegum UNICEF á Íslandi. Þá hefur hæstv. ríkisstjórn boðað aukið átak með Flóttamannahjálp SÞ og öðrum stofnunum sem takast á við þær flóknu aðstæður sem uppi eru.
Mér finnst mikilvægt að koma því á framfæri hér sem fulltrúi okkar í þessari sendiför þetta árið hversu mikilvægt það er að viðhalda og efla enn frekar tengsl þingsins við starf okkar Íslendinga á vettvangi Sameinuðu þjóðanna.“
Willum Þór Þórsson  — í störfum þingsins, 3. nóvember 2015.

Categories
Fréttir

Fjórir forsætisráðherrar frjálslyndra systurflokka hittast á Íslandi

Deila grein

02/11/2015

Fjórir forsætisráðherrar frjálslyndra systurflokka hittast á Íslandi

norden (35 of 35)Á þingi Norðurlandaráðs á Íslandi í vikunni sem leið hittust fjórir forsætisráðherrar frjálslyndra systurflokka. Hefð er fyrir því að forsætisráðherrar Norðurlanda fundi með kollegum sínum í Eystrasaltsríkjunum í tengslum við Norðurlandaráðsþing og í ár vill svo til að helmingur þeirra, Juha Sipilä forsætisráðherra Finnlands, Taavi Roivas forsætisráðherra Eistlands, Lars Løkke Rasmussen forsætisráðherra Danmerkur og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra Íslands koma úr frjálslyndum miðjuflokkum.
Sigmundur Davíð segir að það sé gaman að sjá að frjálslyndisstefnan skuli eiga upp á pallborðið í þessum heimshluta.
„Já, það er gaman að því að frjálslyndisstefnan skuli vera við stjórnvölinn í þetta mörgum löndum á þessu svæði. Það er að sjálfsögðu löng hefð fyrir þessum fundum og eins og Lars nefndi í ræðu sinni við upphaf Norðurlandaráðsþings þá eru fundir forsætisráðherra Norðurlandanna svolítið líkir fjölskylduboði því að þessi ríki eru tengd svo sterkum böndum. En ég finn fyrir því að það er ekki síður góð og jákvæð stemming þegar Eystrasaltsríkin bætast í hópinn því að þar fara ríki sem eiga mjög margt sameiginlegt með norðurlöndunum í ýmsu sem viðkemur gildum og viðhorfum til dæmis gagnvart samfélags- og efnahagsmálum. Mér finnst þau tengsl vera að styrkjast mjög,“ sagði Sigmundur Davíð.
„Það er svo alltaf sérstaklega skemmtilegt að sjá þegar systurflokkar Framsóknarflokksins ná árangri, bæði á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjunum, en ekki síður vestanhafs í Kanada þar sem frjálslyndir unnu góðan kosningasigur fyrir skömmu. Frjálslynd miðjustefna er stefna skynsemi og rökhyggju og það eykur ætíð tækifæri til uppbyggingar og framsýni í stjórn ríkja þegar slík stefna ræður för.“
Að loknu Norðurlandaráðsþingi tóku forsætisráðherrarnir átta ásamt David Cameron forsætisráðherra Bretlands þátt í ráðstefnunni Northern Future Forum. Hún var haldin í Reykjavík að þessu sinni, en þar koma árlega saman forsætisráðherrar og sérfræðingar frá þessum níu ríkjum til að skiptast á hugmyndum og ræða lausnir fyrir áskoranir framtíðarinnar.
The Northern Future Forum (NFF)