Categories
Fréttir

„Frekjukalla- og frekjukellingapólitík á ekki heima í þingsal.“

Deila grein

25/01/2016

„Frekjukalla- og frekjukellingapólitík á ekki heima í þingsal.“

Silja-Dogg-mynd01-vef„Hæstv. forseti. Kannanir sýna að fólk ber almennt ekki traust til Alþingis. Ef það er vilji þingmanna að auka traust almennings til Alþingis þá verðum við að greina hvar vandinn liggur og vera heiðarleg gagnvart sjálfum okkur í þeim efnum. Stalla mín, hv. þm. Brynhildur Pétursdóttir, hefur verið óþreytandi við að koma upp í þessa pontu og tala fyrir breyttum og bættum vinnubrögðum. Ég er oft sammála henni. Hæstv. forseti Einar Kr. Guðfinnsson hefur einnig talað fyrir bættum vinnubrögðum og auðvitað fleiri þingmenn hér. Ég vona að raunverulegur vilji sé að baki orðum okkar og að þau hafi áhrif.
Okkur varð lítið úr verki fyrir áramót, að hluta til vegna þess að málin komu seint inn frá ríkisstjórn en einnig vegna þess að þau sem rötuðu inn í sal Alþingis voru flestöll tekin í málþóf. Örfá þingmannamál komust á dagskrá þingsins fyrir áramót þar sem umræðan um þau strandaði á einu umdeildu máli, áfengisfrumvarpinu. Ég er til dæmis ekki hlynnt því frumvarpi en ég mun samt ekki standa að því að tefja að það komist til atkvæðagreiðslu.
Tilgangur umræðunnar í þingsalnum er að menn skiptist á skoðunum og dragi fram ólík sjónarmið. Síðan fara mál til nefnda þar sem umsagnir eru yfirfarnar og málin greind nánar. Til að bæta ásýnd þingsins sæi ég fyrir mér litla breytingu, t.d. að þingflokkar legðu aukna áherslu á að ná samkomulagi sín á milli um fjölda þingmanna sem taka þátt í umræðu hverju sinni. Þannig væri hægt að áætla þann tíma betur sem fer í umræðurnar og skipuleggja störf þingsins betur. Að auki þarf að afgreiða ákveðnar breytingar í þingskapanefnd, eins og komið hefur fram. Við getum ekki haldið áfram að haga okkur eins og við gerum. Frekjukalla- og frekjukellingapólitík á ekki heima í þingsal. Ábyrgðin er okkar.“
Silja Dögg Gunnarsdóttir — Í störfu þingsins 20. janúar 2016.

Categories
Fréttir

Urðum vitni að forsjálni, dugnaði og hugrekki björgunarsveita

Deila grein

21/01/2016

Urðum vitni að forsjálni, dugnaði og hugrekki björgunarsveita

líneik„Virðulegi forseti. Eins og kunnugt er gekk aftakaveður tvisvar yfir Austurland í lok síðasta árs, annars vegar óhemju úrkoma samfara miklum leysingum þann 28. desember og hins vegar hvassviðri samfara óvenjulágum loftþrýstingi og hárri sjávarstöðu þann 30. desember. Í bæði skiptin varð verulegt tjón á mannvirkjum og mikið rof á landi. Tjón varð á fasteignum, lausafé, samgöngumannvirkjum og vatns- og fráveitum vegna vatnsflóða og skriðufalla þann 28. desember víða um Austurland, m.a. tugmilljóna króna tjón á vegum. Þann 30. desember varð einnig tjón á fasteignum, lausafé, t.d. bílum og vélum, fráveitum, vegum, flugvöllum og hafnarmannvirkjum, vegna sjávarflóða og foks, einkum á svæðinu frá Djúpavogi á Eskifjörð.
Í þessu veðri urðum við vitni að forsjálni, dugnaði og hugrekki björgunarsveita og fjölda annarra sem forðuðu því að tjónið yrði meira en raun varð á. Margir unnu í kapp við veður og vatn til að forða tjóninu og á nokkrum stöðum komu síðan íbúar saman eftir veðrið og hreinsuðu umhverfið. Allt þetta fólk á miklar þakkir skildar.
Þá vil ég líka vekja athygli á því að forsætisráðherra kallaði strax saman viðbragðshóp ráðuneyta vegna ástandsins á Austurlandi sem hefur haft það hlutverk að afla upplýsinga til að fá yfirýn yfir það tjón sem varð. Sveitarfélögin, Viðlagatrygging, Minjastofnun og fleiri hafa unnið að öflun upplýsinga um tjónið á síðustu vikum og komið þeim áfram til ráðuneytisins. Á næstu dögum ættu því að liggja fyrir heildarupplýsingar um tjónið og að hversu miklu leyti þeir sem urðu fyrir því eiga rétt á bótum. Þá verður farið sérstaklega yfir það tjón sem fellur utan hefðbundinna trygginga og metið hvort og að hvaða marki yrði hugsanlega hægt að bæta það.“
Líneik Anna Sævarsdóttir — Í störfum þingsins miðvikudaginn 20. janúar 2016.

Categories
Fréttir

Auðlindagjaldið kom harðast niður á litlum og meðalstórum útgerðum

Deila grein

21/01/2016

Auðlindagjaldið kom harðast niður á litlum og meðalstórum útgerðum

sigurdur.pall„Hæstv. forseti. Fiskveiðikerfinu núverandi, núverandi kvótakerfi, var komið á 1983 og tók gildi 1984, um það leyti er sá er hér stendur að hefja sína trillumennsku, fyrir rúmum 30 árum. Um tíu árum seinna var þorskur kvótasettur á smábáta og seinna ýsa, steinbítur og aðrar tegundir. Neikvæð umræða í þjóðfélaginu um kvótakerfið og það að kvótinn sé að færast á fáar hendur kemur illa við litlar og meðalstórar og oftast skuldsettar útgerðir. Ein meginástæða þess að útgerðin er að færast á fáar hendur er að mínu mati þessi neikvæða umræða. Menn selja þeim stóru og hugsa sér að komast frá þessu áður en kerfið verður tekið af, en þeir stóru vita að áfram verður veiddur og verkaður fiskur. Þeir hafa tækin, tólin og þekkinguna.
Ef aflaheimildir verða boðnar upp af ríkinu sem sumir hafa lagt til mun stórútgerðin bjóða hæst. Þegar auðlindagjaldið var sett á í tíð síðustu ríkisstjórnar kom það harðast niður á litlum og meðalstórum útgerðum og stefndu margar í gjaldþrot þess vegna. Stórútgerðin hafði bolmagn í þessar aðgerðir þótt vissulega tæki það í.
Það er mín skoðun að kvótakerfið hafi reynst bæði stórum og smáum vel, og eins þjóðarbúinu í heild. Ef menn gætu séð inn í framtíðina í stað endalausrar óvissu vegna títtnefndrar neikvæðrar umræðu og gert áætlanir um fyrirtæki sín yrði reksturinn mun heilbrigðari vegna minni óvissu og nýliðun yrði þá álitlegur kostur fyrir unga útgerðarmenn, og konur að sjálfsögðu.
Sjálfbærar fiskveiðar okkar Íslendinga þar sem Hafró gefur út stofnstærðarmat sitt á fiskstofnum eftir undanfarnar rannsóknir og síðan veiðiráðgjöf til stjórnvalda sem farið hefur verið eftir í meginatriðum síðustu árin eru heilbrigðisvottorð um þá umgengni við fiskveiðar sem umheimurinn sættir sig við.“
Sigurður Páll Jónsson — Í störfum þingsins miðvikudaginn 20. janúar 2016.

Categories
Fréttir

„Og auðvitað bara plain aumingjar, ég vil ekkert að þeir séu fátækir heldur.“

Deila grein

21/01/2016

„Og auðvitað bara plain aumingjar, ég vil ekkert að þeir séu fátækir heldur.“

Þorsteinn-sæmundsson„Hæstv. forseti. Mig langar til að eiga orðastað við hv. þm. Helga Hrafn Gunnarsson. Kveikjan er viðtal við hv. þingmann í Viðskiptablaðinu í haust, 17. september, þar sem yfirskriftin er: Ekki réttlætismál að jafna tekjur. Þar segir hv. þingmaður að það sé einkaskoðun hans þar sem Píratar hafa ekki beina afstöðu til málsins. Hann segir sjálfur að það að jafna tekjur sé ekki réttlætismarkmið í sjálfu sér.
Nú langar mig til að spyrja hv. þingmann hvort þetta sé eitthvað sem hann hyggist færa inn í stefnu Pírata, t.d. fyrir næstu kosningar, að það sé ekki réttlætismál að jafna tekjur.
Síðan er hér önnur lína sem ég staldraði við. Nú vitna ég beint í þingmanninn, þ.e. ef Viðskiptablaðið hefur rétt eftir honum, með leyfi forseta:
„Mér finnst líka mikilvægt að enginn sé fátækur, það er ekki staðan í dag. Fullt af fólki er fátækt, sérstaklega öryrkjar, ellilífeyrisþegar og svo framvegis. Og auðvitað bara plain aumingjar, ég vil ekkert að þeir séu fátækir heldur.“
Ég geri ráð fyrir að þessi skoðun hans byggist á einhverri ákveðinni greiningu og nú langar mig að spyrja þingmanninn: Hversu stór er þessi síðastnefndi hópur? Fer hann stækkandi? Er hann kynbundinn? Eru fleiri konur en karlar þarna? Er hann svæðabundinn? Eru fleiri í þessum hópi á höfuðborgarsvæðinu eða úti á landsbyggðinni?
Þá hlýt ég líka að spyrja hvort hv. þingmaður hyggist beita sér fyrir því innan píratahópsins að eitthvað verði sérstaklega gert fyrir þennan hóp og þá hvað ef Píratar hafa ekki stefnu í þessu máli heldur.
Mig langar því til að hv. þingmaður svari fyrir mig og þjóðina þeim tveim spurningum sem ég lagði hérna fyrir hann.“
Þorsteinn Sæmundsson — Í störfum þingsins miðvikudaginn 20. janúar 2016.

Categories
Fréttir

Jafnrétti til búsetu um land allt!

Deila grein

21/01/2016

Jafnrétti til búsetu um land allt!

Þórunn„Hæstv. forseti. Ég vil hefja mál mitt á því að óska okkur öllum gleðilegs árs og fagna því að þing skuli vera komið saman á ný. Þá vil ég nota tíma minn í dag til að vekja athygli á fundi sem atvinnu- og byggðamálaráðherra og Byggðastofnun buðu þingmönnum til í gær. Tilefni fundarins var að nú er að hefjast vinna við gerð nýrrar byggðaáætlunar. Sú vinna byggir á lögum um byggðaáætlun og sóknaráætlanir frá 30. júní 2015. Með tilkomu þeirra laga verður sú breyting helst að gildistími byggðaáætlunar er nú sjö ár í stað fjögurra og einnig að hún nær líka til höfuðborgarsvæðisins. Með setningu þessara laga var verið að lögfesta vinnulag sem menn hafa verið að þróa og vinna áfram um nokkurt skeið. Í raun má rekja forsögu þessa allt til þjóðfundarins sem haldinn var í Laugardalshöll 2009 og sambærilegra funda í öllum landshlutum árið 2010. Með tilkomu sóknaráætlana hafa aukin völd og ábyrgð á útdeilingu fjármagns á sviði byggða- og samfélagsþróunar verið flutt til þeirra sem nær standa verkefnum og þekkja best til aðstæðna.
Til að gera langa sögu stutta er staðan sú að nú hafa þrír farvegir verið sameinaðir í einn, þ.e. framlög til sóknaráætlana, vaxtarsamninga og menningarsamninga, og við erum með heildarlög um byggðaáætlun og sóknaráætlanir. Þessu formi sem nú er búið að lögfesta er ætlað að bæta verklag við gerð stefnumótunar og áætlanagerðar á sviði byggðamála.
Ólíkt því sem tíðkast í nágrannalöndum okkar voru byggðamál áður eingöngu á hendi ríkisins og höfuðborgin stóð utan byggðamála. Það að líta á landið sem eina heild og öll byggðarlög sem mikilvægan hlekk í öflugu samfélagi okkar tel ég grunn að farsæld. Byggðaáætlun er á ábyrgð okkar allra og mikilvægt að sem flestir komi að gerð hennar. Ég fagna því að nú skuli áætlanir ná til lengri tíma. Það veitir meiri kjölfestu og er ekki háð dægursveiflu stjórnmálanna, heldur gefur okkur tækifæri til að móta stefnu til framtíðar svo hér megi áfram dafna byggð um allt land sem byggir á jafnrétti til búsetu. Munum að setja upp gleraugu byggðasjónarmiða í allri okkar vinnu og höldum áfram að ræða byggðamál því að þessi málaflokkur snertir okkur öll.“
Þórunn Egilsdóttir — Í störfum þingsins miðvikudaginn 20. janúar 2016.

Categories
Fréttir

Málþóf skapar erfiðan vinnuanda

Deila grein

21/01/2016

Málþóf skapar erfiðan vinnuanda

Elsa-Lara-mynd01-vefur„Hæstv. forseti. Hér í upphafi þingsins kem ég upp til að ræða störf þingsins. Mig langar að segja að ég tel að í upphafi þings sé okkur hv. þingmönnum öllum hollt að líta í eigin barm og skoða hvað við getum gert betur í störfum okkar.
Þetta segi ég af því að á síðustu vikum og dögum haustþings var erfiður vinnuandi og hlutirnir gengu verulega hægt vegna þess að hægt er að nota málþóf sem tæki til að reyna að koma málum sínum á framfæri og til að reyna að mótmæla öðrum þáttum.
Ég vil segja að ég tel mjög mikilvægt að sú nefnd sem nú er að störfum í þinginu, þingskapanefnd, fundi og reyni að finna lausn á þessum málum og komi fram með ramma sem væri til þess að auka virðingu þingsins og okkar sem hér störfum með betra vinnulagi. Það er afar brýnt að sú nefnd skili af sér störfum sem allra fyrst.
Í ræðu minni langar mig jafnframt til að hrósa hv. velferðarnefnd þingsins en þar er mikið álag þessa dagana þar sem stór og viðamikil velferðarmál eru til vinnslu er varða húsnæðismál. Þar eru fjögur húsnæðismál til umræðu. Nefndin hefur fyrir upphaf þings verið með aukafundi með lengdri fundarveru og mig langaði að nýta þetta tækifæri, því að þetta er mikið álag, til að þakka hv. þingmönnum sem eiga sæti í þeirri nefnd fyrir það verk.
Ég vona að við höldum áfram þeirri góðu samvinnu sem er í nefndinni um málin og reynum eftir fremsta megni að klára þau eins hratt og vel og hægt er.“
Elsa Lára Arnardóttir — Í störfum þingsins miðvikudaginn 20. janúar 2016.

Categories
Fréttir

Forsætisráðherra tók á móti flóttamönnum

Deila grein

20/01/2016

Forsætisráðherra tók á móti flóttamönnum

Sigmundur-davíðFyrsti hópur sýrlenska flóttafólksins, sem boðin hefur verið búseta á Íslandi, kom til landsins í dag. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra, og Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, tóku á móti fjölskyldunum á Keflavíkurflugvelli nú síðdegis. Móttaka flóttamanna beint úr flóttamannabúðum í nágrenni stríðshrjáðra svæða er einn hluti framlags Íslands samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnarinnar. Forsætisráðherra ræddi við flóttafólkið við komuna og bauð það innilega velkomið til Íslands.
Forsætisráðherra segir ánægjulegt að hafa getað átt stund með fjölskyldunum svo stuttu eftir komu og að hann voni að þeim eigi eftir að líða vel á Íslandi. Áhersla yfirvalda verði á að hjálpa flóttamönnum að byggja upp líf í nýjum heimkynnum, aðlagast íslenskum aðstæðum og að verða virkir þátttakendur í íslensku samfélagi. Hann óskaði þeim alls hins besta á Íslandi.
Sjá nánar:  Þreyttur en alsæll hópur af flóttafólki kom til landsins síðdegis í dag
Sjá nánar:  Flóttamennirnir voru hissa að fá að hitta Sigmund Davíð
Sjá nánar:  Móttökuathöfn fyrir sýrlensku flóttamennina
moggi-01-20-16

Categories
Fréttir

Áhersla á hlut kvenna í orkugeiranum

Deila grein

20/01/2016

Áhersla á hlut kvenna í orkugeiranum

GBSGunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra ávarpaði í dag jafnréttisráðstefnu WiSER (Women in Sustainability, Environment and Renewable Energy) sem er liður í dagskrá sjálfbæru orkuvikunnar sem nú stendur yfir í Abu Dhabí. Í máli sínu fór ráðherra yfir hlut kvenna í orkugeiranum og mikilvægi þess að berjast gegn staðalímyndum.
Gunnar Bragi greindi frá Rakarastofunni sem haldin var í New York á síðasta ári þar sem karlmenn eru hvattir til að láta sig jafnréttismálin varða og vinna gegn hvers konar mismunum kynja. Sagði ráðherra mikil ónýtt tækifæri felast í aukinni þátttöku kvenna í orkuöflun og aðgengi, sem væri fullur réttur þeirra og, þess utan, efnahagslega skynsamlegt.
Að endingu vakti Gunnar Bragi athygli á HeForShe átaki UN Women sem Ísland hefur dyggilega stutt og hvatti alla karlmenn til að styðja átakið. Þá boðaði Gunnar Bragi fyrr í vikunni til morgunverðarfundar um jafnréttismál og kynnti þar hugtakið að baki Rakarastofunni og erindi þess í orkumálum.
Fyrr í vikunni tók utanríkisráðherra einnig þátt í opnunarathöfn sjálfbæru orkuvikunnar þar sem, meðal annars, veitt voru nýsköpunarverðlaun í sjálfbærri orkunýtingu, en forseti Íslands, hr. Ólafur Ragnar Grímsson, var meðal heiðursgesta og fulltrúa í dómnefnd. Meðal ræðumanna voru forseti Mexíkó og aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna.
Ávarp Gunnars Braga á jafnréttisráðstefnunni.

Categories
Greinar

Veikasti hlekkurinn?

Deila grein

15/01/2016

Veikasti hlekkurinn?

Silja-Dogg-mynd01-vefMeð innlimun á Krímskaga braut Rússland gróflega gegn friðhelgi landamæra Úkraínu og alþjóðalögum, sem ekki á sér hliðstæðu í Evrópu frá lokum síðari heimsstyrjaldar. Eftirleikurinn er öllum ljós og ekkert í stöðunni sem kallar á endurmat vestrænna ríkja í þvingunaraðgerðum sínum gagnvart Rússlandi.

Samstaða nauðsynleg

Það er eðli þvingunaraðgerða að ná ekki markmiðum sínum nema mörg ríki standi að þeim sameiginlega. Í þessu tilfelli standa auk Bandaríkjanna, Evrópusambandsins, EES og EFTA-ríkjanna, aðildarríki Atlantshafsbandalagsins, Ástralía og Nýja-Sjáland saman. Framan af snerust þær um takmarkanir á ferðafrelsi tiltekinna einstaklinga og frystingu fjármuna þeirra og tiltekinna fyrirtækja. Eftir að malasíska farþegaþotan var skotin niður yfir Úkraínu í júlí 2014 var hert á aðgerðunum og þær ítrekað framlengdar.

Ákvörðun Rússa vonbrigði

Vandinn sem íslensk stjórnvöld standa frammi fyrir liggur ekki okkar megin, heldur í breyttri afstöðu Rússa sem beina nú sjónum að minnstu ríkjunum sem standa að þessum aðgerðum, væntanlega í von um að finna veikan hlekk og rjúfa samstöðuna. Frá því að Úkraínudeilan hófst hefur Ísland ítrekað talað fyrir virku samtali við Rússland. Við höfum stutt þær aðgerðir sem líklegar eru til sátta og höfum ekki hikað við að gagnrýna báða aðila átakanna þegar svo ber  undir. Samskipti okkar við Rússa hafa einkennst af virðingu og hófsemd, nú sem endranær. Það eru því gríðarleg vonbrigði að rússnesk yfirvöld ákváðu að bæta Íslendingum á lista yfir lönd sem sættu innflutningsbanni á matvælum. Slíkt bann er úr öllu samræmi við þær aðgerðir sem Rússar eru beittir af hálfu okkar og annarra þjóða en það hefur beinst gegn litlum hópi einstaklinga og viðskiptum tengdum hergagnaframleiðslu. Það dylst engum að innflutningsbann Rússa kemur hins vegar mjög illa niður á íslenskum sjávarútvegi og matvælaframleiðendum og einstökum byggðarlögum. Þau mál verður að skoða sérstaklega og ráðamenn hafa lýst sig reiðubúna til þess.

Nýjir markaðir

Íslensk stjórnvöld hafa gert sitt ítrasta til að koma í veg fyrir að bannið; ráðamenn hafa ritað  bréf til rússneskra starfsbræðra og embættismenn hafa átt fundi með Rússum til að útskýra stöðu okkar. Í kjölfar ákvörðunar Rússa kom utanríkisþjónustan á framfæri hörðum mótmælum á framfæri við þá. Samtímis hefur ráðuneytið lýst sig reiðubúið til samstarfs við útflytjendur um sókn á nýja markaði.

Utanríkisstefna Íslendinga

Ísland á mikið undir því að ríki hafi alþjóðalög í heiðri og fari friðsamlega fram í alþjóðasamskiptum. Þverpólitísk sátt hefur ríkt um stefnu stjórnvalda í málefnum Úkraínu og þvingunaraðgerðum gagnvart Rússlandi sem er þýðingarmikið í slíku grundvallarmáli sem Úkraínudeilan er. Ríkisstjórnin telur brýnt að stjórnvöld sýni áfram fulla samstöðu með öðrum vestrænum ríkjum og haldi uppi þrýstingi á rússnesk stjórnvöld. Það væri raunar mikill ábyrgðarhluti að rjúfa slíka samstöðu. Breyting á okkar afstöðu væri kúvending á áratugalangri stefnu Íslands í utanríkismálum, og yrði ekki nema að undangenginni ítarlegri umræðu á vettvangi íslenskra stjórnmála þar sem öllum steinum yrði velt við. Hún myndi í grunninn snúast um spurninguna:  Viljum við vera veikasti hlekkurinn í samstöðu vestrænna ríkja um að verja alþjóðalög? Svar mitt við þeirri spurningu er: nei.

Silja Dögg Gunnarsdóttir

Greinin birtist í DV 15. janúar 2016.

Categories
Fréttir

Vinaþjóðir deila gildum og hagsmunum í flestu

Deila grein

14/01/2016

Vinaþjóðir deila gildum og hagsmunum í flestu

GBSOpinberri tveggja daga heimsókn Gunnars Braga Sveinssonar utanríkisráðherra til Noregs, í boði Børge Brende utanríkisráðherra Noregs, lauk í dag. Á fundum sínum ræddu ráðherrarnir sameiginleg hagsmunamál Íslands og Noregs, þ.m.t. stöðu mála í Úkraínu og fjölþjóðlegar þvingunaraðgerðir gagnvart Rússlandi. Einnig voru til umræðu málefni norðurslóða og önnur svæðisbundin málefni, og greindi Gunnar Bragi meðal annars frá fyrirhugaðri formennsku Íslands í Eystrasaltsráðinu síðar á þessu ári. Málefni flóttafólks og hælisleitenda voru sömuleiðis á dagskrá, en fyrsti hópur flóttafólks frá Sýrlandi er væntanlegur til Íslands í næstu viku.
Staða mála við botn Miðjarðarhafs var einnig til umfjöllunar, sem og loftslagsmál. Gunnar Bragi greindi norska starfsbróður sínum einnig frá breytingum á skipulagi þróunarsamvinnu á Íslandi en Norðmenn réðust í viðlíka breytingar á sínum tíma. Þá ræddu ráðherrarnir fiskveiðimál og voru sammála um að stuðla að bættu samstarfi á norðanverðu Atlantshafi.
Á meðan á heimsókninni stóð átti utanríkisráðherra ennfremur fundi með varnarmálaráðherra, iðnaðarráðherra og Evrópumálaráðherra Noregs. Á fundi sínum með varnarmálaráðherranum, Ine Eriksen Søreide, voru málefni Atlantshafsbandalagsins til umræðu og tvíhliða samstarf ríkjanna á sviði öryggis- og varnarmála, sem er víðfeðmt. Þannig munu Norðmenn til að mynda sinna loftrýmisgæslu hér á landi með vorinu. Samskiptin við Rússland og öryggismál á Norður Atlantshafsi voru einnig til umræðu á fundinum.
Á fundi utanríkisráðherra með Evrópumálaráðherra Noregs, Elisabeth Aspaker, voru málefni EES til umfjöllunar. Gunnar Bragi greindi meðal annars frá nýútkominni skýrslu stýrihóps stjórnvalda um framkvæmd EES samningsins. Einnig ræddu ráðherrarnir framlög í uppbyggingarsjóð EES, sem nýlega hefur náðst samkomulag um. Aspaker er einnig samstarfsráðherra Norðurlandanna og ræddu ráðherrarnir þá stöðu sem uppi er á Norðurlöndunum í málefnum flóttafólks og hælisleitenda.
Að endingu fundaði utanríkisráðherra með iðnaðarráðherra Noregs, Monicu Mæland. Á fundinum voru málefni EFTA fyrirferðamikil, auk þess sem fríverslunarviðræður ESB og Bandaríkjanna og nýtilkominn fríverslunarsamningur tólf Kyrrahafsríkja bar á góma.
Utanríkisráðherra fundaði einnig með utanríkis- og varnarmálanefnd norska þingsins og hitti fyrir sendiherra gagnvart Íslandi sem aðsetur hafa í Noregi. Ennfremur fundaði ráðherra með fulltrúum úr norsk-íslenska viðskiptaráðinu og heimsótti Nýsköpunarstofnun Noregs.
„Ég átti mjög ánægjulega og gagnlega fundi hér í Noregi enda liggur fyrir að þessar tvær nánu vinaþjóðir deila gildum og hagsmunum í flestu. Samskiptin við Rússland og þvingunaraðgerðir voru ofarlega á baugi í samtölum mínum við norska kollega, enda Rússland næsti nágranni Noregs og þar, líkt og á Íslandi, miklir hagsmunir í húfi. Það var einnig fróðlegt að heyra sjónarmið Norðmanna um áskoranir við komu flóttafólks. Þótt aðstæður séu um margt ólíkar er mikilvægt fyrir okkur að heyra sjónarmið og læra af reynslu,” sagði Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra.