Categories
Greinar

Lokum á skattaskjólin

Deila grein

19/04/2016

Lokum á skattaskjólin

frosti_SRGBSkattaskjól eru þau ríki kölluð sem gera litlar eða engar kröfur um að eignarhald fyrirtækja sé þekkt og innheimta litla eða enga skatta af fyrirtækjum. Með þessu skapa skattaskjólin fyrirtækjum og fjárfestum aðstöðu til að komast hjá skattlagningu. Skattheimta er forsenda þess að stjórnvöld geti byggt upp nauðsynlega innviði og veitt mikilvæga þjónustu. Skattaskjólin veikja því velferðarsamfélagið um leið og þau auka á ójöfnuð þar sem skattaundanskot leiða til þyngri skatta á þá sem standa í skilum.

Umfangið gríðarlegt
Í bókinni The Hidden Wealth of Nations eftir G. Zucman er fjallað um eignir í skattaskjólum og þær metnar á 7,6 þúsundir milljarða USD. Í Mið-Austurlöndum og Rússlandi er ríflega helmingur eigna falinn í skattaskjólum, í Evrópu er hlutfallið 10% en 4% í Bandaríkjunum og Asíu. Zucman áætlar að 80% af eignum félaga í skattaskjólum séu ekki taldar fram til skatts.

Skattaskjól eru víða
OECD telur upp 38 ríki sem uppfylla ekki lágmarkskröfur um upplýsingaskipti. Á lista OECD má finna Bresku Jómfrúreyjarnar, Panama, Möltu og Kýpur. Tvö síðasttöldu ríkin eru aðilar að ESB en á listanum er einnig Liechtenstein sem er aðili að EES svæðinu. En vandinn er víðar ef marka má óháð samtök sem kalla sig “Tax Justice Network”. Samtökin hafa birt athyglisverðan lista yfir skattaskjól en þar tróna Sviss, Hong Kong og Bandaríkin í efstu sætum. Luxembourg og Þýskaland eru einnig ofarlega á listanum en samkvæmt samtökunum geta erlendir aðilar í vissum tilvikum notið nafnleyndar eða mjög lágra skatta í þessum ESB ríkjum.

Hvað er til ráða?
Ísland er þátttakandi í átaki á vegum OECD sem meðal annars felst í því að skiptast á gögnum um fyrirtæki og skattgreiðslur þeirra. Á næstunni mun Ísland staðfesta reglur OECD sem skylda fjölþjóðleg fyrirtæki til að sundurliða ársreikninga sína niður á einstök ríki. Með því að upplýsa hvernig hagnaður myndast í hverju ríki fyrir sig verður erfitt fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki að flytja hagnað sinn til skattaskjóla. Einnig hafa verið innleiddar hér reglur um milliverðlagningu sem draga úr möguleikum fjölþjóðlegra fyrirtækja til að færa hagnað milli dótturfélaga sinna í ólíkum löndum.

Auk þess að taka þátt í alþjóðlegri samvinnu gegn skattaskjólum er mikilvægt að kanna hvaða lagabreytingar hér á landi gætu miðað að sama marki. Til að kynna sér það nánar hefur Efnahags- og viðskiptanefnd alþingis boðað til sín fulltrúa frá fjármála- og efnahagsráðuneyti, ríkisskattstjóra, skattrannsóknarstjóra, Fjármálaeftirliti og Seðlabanka.

Ljóst er að það verður ekki einfalt að ná til þeirra sem vilja leyna eignum sínum. Þótt sett yrði bann við því að íslenskir aðilar ættu félög í skattaskjólum, væri mögulegt að komast hjá banninu með því að setja upp erlent skúffufélag utan skattaskjóla. Erlenda félagið gæti þá stofnað félag í skattaskjóli og haft milligöngu um viðskipti við það.

Það yrði til bóta ef upplýst væri hverjir séu raunverulegir eigendur að ráðandi eignarhlutum í íslenskum félögum. Slík upplýsingaskylda er í ýmsum löndum. Raunverulegur eigandi er sá einstaklingur sem nýtur ávinnings af hlutafjáreigninni þótt það kunni að vera í gegnum skúffufélag. Hugsanlega mætti setja hliðstæða kröfu um raunverulega eigendur annarra fjármálagerninga svo sem innstæðna og skuldabréfa. Einnig hefur verið nefndur sá möguleiki að leggja skatt á greiðslur íslenskra félaga til félaga í skattaskjólum en fleiri leiðir koma til greina og verða skoðaðar nánar á næstunni. Í ljósi umfangs vandans hér á landi er afar mikilvægt að Ísland verði í fremstu röð í hinni alþjóðlegri baráttu gegn starfsemi skattaskjóla.

Frosti Sigurjónsson

Greinin birtist í DV 19. apríl.

Categories
Fréttir

Nýr samstarfsvettvangur í útflutningsþjónustu

Deila grein

19/04/2016

Nýr samstarfsvettvangur í útflutningsþjónustu

Lilja Dögg Alfreðsdóttir03Lilja Alfreðsdóttir utanríkisráðherra segir að auka þurfi útflutningsverðmæti vöru og þjónustu til ársins 2030 til að Íslandi haldi efnahagslegum styrk. Hún boðaði samstarfsvettvang stjórnvalda og atvinnulífs og að stefnumótun í útflutningsþjónustu yrði skerpt til langs tíma, í ræðu sem hún hélt á aðalfundi Íslandsstofu í dag. Aðgerðirnar eru byggðar á tillögum starfshóps sem skipaður var árið 2013.
„Ég legg áherslu á náið og sterkt samstarf stjórnvalda og atvinnulífs og að vettvangur þess verði áfram Íslandsstofa. Jafnframt að atvinnulífið verði áfram hinn mótandi drifkraftur í starfinu,“ sagði utanríkisráðherra.  Á næstunni  verði  skipuð ný stjórn Íslandsstofu sem hafi það meginhlutverk að hrinda tillögunum í framkvæmd  og efla enn frekar hið góða starf Íslandsstofu og á mörkuðum.
Lílja sagði að skýra verði rekstrarform Íslandsstofu, gera nýjan þjónustusamning við ríkið og setja fastari mælikvarða á árangur.  Setja verði á fót samstarfsvettvang stjórnvalda og atvinnulífs, útflutnings- og markaðsráð, til að móta með Íslandsstofu langtímastefnu sem miði að því að auka útflutningsverðmæti á næstu 15 árum.
„Markmiðið með öllu þessu er að gera starf Íslandsstofu öflugra, styrkja stefnumótun og að breikka sóknarleik landsliðs Íslands á erlendum mörkuðum. Ég hvet menn til að sjá þetta ekki sem íþyngjandi heldur miklu fremur sem tækifæri til að efla starfið,“ sagði Lilja.
Hún vakti einnig athygli á nýlegri umsögn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um stöðu og horfur á Íslandi  sem segði að ótvíræður árangur hefði náðst í efnahagslífinu. „Fyrir utan helstu stoðir atvinnulífsins á Íslandi þá liggur hér til grundvallar sú mikla fjölgun ferðamanna sem við höfum séð á undanförnum árum. Þetta styður við hagvöxtinn og skapar gjaldeyristekjur,“ sagði Lilja. „Við erum á beinni leið en því fylgir líka ábyrgð. Eins og dæmin sanna er auðvelt að misstíga sig í uppsveiflunni. Það væri til einskis sáð ef við ekki gætum að rótunum og förum að öllu með gát.“
Þá nefndi hún einnig þær áskoranir sem stjórnvöld stæðu frammi fyrir, m.a. vegna lokunar markaða í Rússlandi og Nígeríu. Það hefði valdið búsifjum og miklum vanda í einstökum byggðarlögum sem stjórnvöld hafi reynt að mæta með stöðugu samtali við stjórnvöld og hagsmunaaðila í ríkjunum um leið og kannaðir væru mögulegar leiðir til að draga úr neikvæðum áhrifum fyrir íslenska útflytjendur.

Heimild: www.utanrikisraduneyti.is

Categories
Greinar

Tímamót í öryggis- og varnarmálum

Deila grein

16/04/2016

Tímamót í öryggis- og varnarmálum

Lilja Alfreðsdóttir

Söguleg stund átti sér stað á Alþingi í vikunni þegar tillaga um þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland var samþykkt mótatkvæðalaust. Samþykktin markar tímamót í lýðveldissögunni þar sem aldrei áður hefur verið mörkuð heildstæð stefna um þjóðaröryggi Íslendinga. Í raun hefur aldrei verið jafn brýnt að stjórnvöld marki slíka stefnu. Að öryggis- og varnarumhverfi Íslands og annarra Evrópuríkja stafa margar og flóknar áskoranir sem birtast okkur nær daglega í fyrirsögnum og fréttum.

Fyrir stjórnvöld er það mikill ábyrgðarhluti að í síkvikum heimi alþjóðastjórnmála – þar sem veðrabrigða gætir oft fyrirvaralaust – sé til staðar skýr stefnumörkun um framkvæmd þjóðaröryggis. Fyrir herlausa þjóð er vissulega um stórt skref að ræða en þetta skref er tekið með raunsæi og pólitíska sátt að leiðarljósi. Forsendurnar eru skýrar: Það er frumskylda stjórnvalda hvers ríkis að tryggja öryggi og varnir lands og þjóðar gagnvart þeim ógnum sem kunna að valda borgurum, stjórnkerfi og grunnvirkjum samfélagsins stórfelldum skaða – hvort sem um er að ræða innri eða ytri ógnir, af mannavöldum eða vegna náttúruhamfara.

Hin nýja þjóðaröryggisstefna endurspeglar stöðu Íslands sem fámennrar eyþjóðar í Norður-Atlantshafi sem hvorki hefur vilja né burði til að ráða yfir eigin her og tryggir öryggi og varnir sínar með virkri samvinnu við önnur ríki og innan alþjóðastofnana. Ástæða er til að staldra við atburði á síðustu misserum og líta á þróun mála í okkar nánasta öryggisumhverfi, sem minna á að öryggi er ekki sjálfgefið. Það er afar brýnt að stilla saman strengi og horfa með heildstæðum hætti á öryggismál. Þjóðaröryggisstefnan er slíkt tæki.

Þjóðaröryggisstefnan nær jafnt til virkrar utanríkisstefnu, varnarstefnu og almannaöryggis og gerir meðal annars ráð fyrir að sett verði á fót sérstakt þjóðaröryggisráð sem hafi yfirsýn með framkvæmd stefnumiðanna og stuðli að virkri umræðu um öryggis- og varnarmál. Þegar er hafin vinna við frumvarp sem ég hyggst leggja fram, í samvinnu við innanríkisráðherra, til laga um stofnun þjóðaröryggisráðs líkt og stefnan kveður á um, og viðhalda áfram þeirri samstöðu sem ríkt hefur um málaflokkinn.

Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland er í stöðugri mótun og tekur mið af þróun öryggismála á hverjum tíma. Samkvæmt ályktuninni sem samþykkt var í vikunni skal hún endurskoðuð á að minnsta kosti fimm ára fresti og ég tel brýnt að um hana fari fram regluleg umræða. Horft verður sérstaklega til umhverfis- og öryggishagsmuna Íslands á norðurslóðum og að aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu og varnarsamningur Íslands og Bandaríkjanna verði áfram lykilstoðir í vörnum landsins. Norræn samvinna um öryggis- og varnarmál verði ennfremur efld og þróuð og áfram lögð áhersla á virkt alþjóðasamstarf á grundvelli alþjóðalaga og virðingu fyrir mannréttindum. Tryggt verði að í landinu séu til staðar varnarmannvirki, búnaður, geta og sérfræðiþekking til að mæta áskorunum í öryggis- og varnarmálum. Stefna stjórnvalda í almannavarna- og öryggismálum sé hluti af þjóðaröryggisstefnu og tekið verði mið af ógnum sem tengjast loftslagsbreytingum, náttúruhamförum, fæðu- og matvælaöryggi, heilbrigðisöryggi og farsóttum.

Öryggisumhverfi Íslands er einnig mótað af nýjum áskorunum sem þjóðaröryggisstefnan tekur mið af. Þar er áréttað að stuðlað verði að auknu netöryggi og að stefna stjórnvalda taki mið af hryðjuverkaógn, skipulagðri glæpastarfsemi og ógnum við fjármála- og efnahagsöryggi. Þá verði Ísland og íslensk landhelgi friðlýst fyrir kjarnavopnum, að teknu tilliti til alþjóðlegra skuldbindinga.

Það var mér sérstök ánægja að taka þátt í umræðunum á Alþingi í aðdraganda samþykktarinnar og verða vitni að þeirri sátt og samstöðu sem ríkti um þennan mikilvæga málaflokk. Um leið og ég ítreka ánægju mína með stefnuna og þakklæti til þeirra sem lögð lóð á vogarskálarnar við vinnu henni tengda vil ég undirstrika að þjóðaröryggi Íslendinga byggist á þeim skuldbindingum sem felast í stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna og þeim grunngildum sem okkur Íslendingum eru svo kær – lýðræði og virðingu fyrir réttarríkinu og alþjóðalögum, mannúð og verndun mannréttinda, jafnrétti allra og sjálfbærri þróun, afvopnun og friðsamlegri lausn deilumála.
Aðdragandi þjóðaröryggisstefnunnar hefur verið langur. Allt frá upphafi var lögð áhersla á að ná breiðri sátt og eiga þar forverar mínir í stóli – þeir Össur Skarphéðinsson og Gunnar Bragi Sveinsson – miklar þakkir skildar fyrir. Þá er ótalinn afar mikilvægur þáttur þverpólitískrar þingmannanefndar sem, undir styrkri stjórn Valgerðar Bjarnadóttur viðhélt sátt og skilaði af sér lykiltillögum sem þjóðaröryggisstefnan hvílir á. Þá fjallaði utanríkismálanefnd þingsins ítarlega um málið og skilaði sameiginlegu nefndaráliti með breytingatillögum sem allar voru til bóta.

Þjóðaröryggi er bjargfesta fyrir íslenska þjóð og í henni birtast þau gildi og þær skuldbindingar sem skapa grunninn að utanríkisstefnu Íslands. Það er ástæða til að fagna framsýni og ábyrgð allra stjórnmálaflokka á þingi sem náð hafa saman um þetta grundvallarmál.

Lilja Alfreðsdóttir

Greinin birtist í Morgunblaðinu 16. apríl 2016.

Categories
Greinar

Framsæknar konur

Deila grein

16/04/2016

Framsæknar konur

flickr-Þórunn EgilsdóttirÞau sögulegu tíðindi áttu sér stað í liðinni viku að í fyrsta skipti skipa konur meirihluta í ríkisstjórn fyrir Framsóknarflokkinn. Inn í ríkisstjórn kom Lilja Alfreðsdóttir, hæfileikarík, vel menntuð og reynslumikil ung kona. Hún er sjöundi kvenkynsráðherrann úr röðum flokksins.

Þetta eru einkar ánægjuleg tíðindi því í gegnum árin hafa Framsóknarkonur barist einarðlega fyrir jafnréttismálum. Innan Framsóknarflokksins hefur Landssamband Framsóknarkvenna verið ötult í að hvetja konur til að stíga fram og láta til sín taka, hvort heldur sem er á vettvangi stjórnmálanna eða í atvinnulífinu. Jafnréttisáætlun flokksins kveður á um hvernig Framsóknarflokkurinn vinnur að jafnrétti og virðingu allra í flokksstarfinu,  jafnt í innra sem ytra starfi.

Markmiðið er að ná jafnri þátttöku félagsmanna óháð uppruna, sérkennum, kyni og aldri í störfum á vegum flokksins, ákvarðanatöku og skiptingu ábyrgðar.

Um þessi markmið hefur verið mikil samstaða og hafa karlar og konur unnið saman að þeim.
Framsóknarflokkurinn hefur vissulega uppskorið í þessum efnum en við megum ekki gleyma því að til að ná árangri á þessu sviði sem öðrum eru samvinna og samtal mikilvægir þættir. Þá megum við ekki gleyma sögunni og því að sterkir einstaklingar hafa í gegnum tíðina ýtt við okkur hinum. Í því sambandi vil ég minnast framgöngu Rannveigar Þorsteinsdóttur sem kosin var á þing árið 1946, fyrst kvenna fyrir Framsóknarflokkinn.

Baráttumál hennar voru öðru fremur réttarstaða kvenna, skattamál og húsnæðismál. Hún var óþreytandi að hvetja konur til starfa í félags- og þjóðmálum.  Sem eintaklingur þótti hún kappsöm og skelegg og sannarlega var hún langt á undan sinni samtíð. Einstaklingum eins og Rannveigu getum við þakkað margt og nýtt verk þeirra okkur til áframhaldandi hvatningar.

Við Framsóknarmenn erum svo lánsöm að dreifing aldurs í okkar hópi er nokkuð breið og bakgrunnur okkar fjölbreyttur. Nefna má að í síðustu Alþingiskosningum gerðust þau sögulegu tíðindi að í þingflokki okkar eru bæði yngsti og elsti þingmaðurinn og ekki nóg með það heldur eru þeir báðir konur. Jóhanna María Sigmundsdóttir er yngsta konan sem  nokkru sinni efur verið kosin á þing. Framganga hennar er sannarlega ungum konum hvatning til að láta til sín taka á sviði stjórnmála. Þá er elsta konan Sigrún Magnúsdóttir sannarlega reynslubolti sem hefur víðtæka þekkingu og kunnáttu sem nýtist vel í ráðherrastól.

Við Íslendingar stöndum framarlega í jafnréttismálum en þrátt fyrir það eru enn verkefni fyrir höndum og mikilvægt að við ekki einungis viðhöldum árangrinum heldur stígum sífellt lengra og nær því að gera stöðu kynjanna jafna.

Sóknarfærin eru mörg og mun ríkisstjórn Framsóknarfokks og Sjálfstæðisflokks halda áfram að skapa verðmæti með kraftmiklum einstaklingum, körlum og konum.

Þórunn Egilsdóttir

Greinin birtist í Fréttablaðinu 16. apríl 2016.

Categories
Fréttir

Fjölmörg mál sem þarf að klára

Deila grein

14/04/2016

Fjölmörg mál sem þarf að klára

flickr-Elsa Lára Arnardóttir„Hæstv. forseti. Undanfarna daga hefur verið hávær krafa um kosningar til Alþingis, um að þær eigi að fara fram strax. Þessa kröfu hefur meðal annars mátt sjá í mótmælum hér á Austurvelli undanfarna daga og í ræðu og riti hv. þingmanna stjórnarandstöðunnar.
Í síðustu viku lögðu hv. þingmenn stjórnarandstöðu fram vantraust á núverandi ríkisstjórn og tillögu um þingrof. Skemmst er frá því að segja að sú tillaga var felld með miklum meiri hluta hér á Alþingi.
Nokkrir hv. þingmenn stjórnarandstöðunnar hafa haldið því fram að við sem greiddum atkvæði gegn vantrausti og þingrofi séum heilaþvegin og kúguð. Því hefur jafnframt verið haldið fram hér í ræðustól Alþingis að hv. stjórnarliðar séu ekki að fylgja sannfæringu sinni með þessum gjörðum.
Þeir sem halda þessu fram hafa rangt fyrir sér. Það var með glöðu geði sem ég ákvað að fella þessa tillögu stjórnarandstöðunnar. Ástæðan er meðal annars sú að nú liggja fjöldamörg mál fyrir þinginu sem brýnt er að klára. Þar má nefna afnám hafta, húsnæðismálin, afnám verðtryggingar og samhliða því er mikilvægt að taka á því vaxtaumhverfi sem við búum við. Það þarf að koma fram með þingmál sem hjálpar ungu fólki að kaupa sér fasteign og festa þar með í sessi hvata til húsnæðissparnaðar og laga til regluverk í kringum þau skilyrði sem sett eru fram um greiðslumat.
Sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins telur það jafnframt jákvætt fyrir efnahagslífið að pólitískur óstöðugleiki síðastliðinnar viku hefði ekki sett allt í stopp. Töldu beinlínis að þingrof hefði getað haft neikvæð áhrif.
Að lokum vil ég taka undir orð hv. þm. Karls Garðarssonar samherja míns um að ríkisstjórnin standi sterk þrátt fyrir fullyrðingar um annað. 38 þingmenn greiddu atkvæði gegn vantrausti á föstudaginn. Samkvæmt nýjustu skoðanakönnun hafa stjórnarflokkarnir ekki einu sinni tapað fylgi þrátt fyrir umrót síðustu daga. Þetta eru staðreyndir þrátt fyrir öll stóru orðin.“
Elsa Lára Arnardóttir  í störfum þingsins 13. apríl 2016.

Categories
Fréttir

Landsbankinn verður að endurheimta traust

Deila grein

14/04/2016

Landsbankinn verður að endurheimta traust

Þorsteinn-sæmundsson„Hæstv. forseti. Á morgun fer væntanlega fram aðalfundur Landsbanka Íslands. Mig langar aðeins til að drepa á niðurstöðu Bankasýslu ríkisins sem fram kom fyrir nokkrum vikum síðan en hefur fallið í skuggann af bæði páskahaldi og öðrum atburðum. Ég ætla að vitna hér og þar í þetta bréf, með leyfi forseta, en þar segir meðal annars:
„Í tilfelli sölunnar á Borgun telur stofnunin“ — þ.e. Bankasýslan — „hins vegar rökstuðning bankans ófullnægjandi. Þannig bendir margt til þess að bankinn hafi dregið rangar ályktanir af samskiptum sínum við Samkeppniseftirlitið varðandi mögulega fresti og svigrúm til að selja eignarhlut sinn í félaginu.“
Aðeins seinna segir:
„Telur Bankasýsla ríkisins jafnframt að Landsbankinn sem stærsta fjármálafyrirtæki landsins geti ekki borið fyrir sig grandleysi annarra kaupenda á eignarhlutum í Borgun.
Bankasýslan telur það jafnframt gagnrýnisvert að bankinn skuli hafa komið sér í þá stöðu að eini viðsemjandinn hafi verið hópur fjárfesta sem innihélt meðal annars stjórnendur Borgunar. Jafnframt verði að gera þá kröfu til bankans að viðhafa sérstaka aðgæslu við mat á rekstraráætlunum, sem gerðar eru af aðilum innan kaupendahópsins“, eins og fram kemur í svarbréfi bankans.
„Að síðustu hafa svör bankans við gagnrýni sem salan hefur hlotið ekki verið sannfærandi.“
Svo segir í lokin, með leyfi forseta:
„Mikilvægt er að Landsbankinn endurheimti traust eigenda sinna, viðskiptavina og fjárfesta sem og almennings í landinu.“
Og það segir hér:
Eftir athugun Bankasýslu ríkisins á sölumeðferð Landsbankans á eignarhlut í Borgun er það niðurstaða stofnunarinnar að sölumeðferðin hafi varpað verulegum skugga á árangur Landsbankans og að fagleg ásýnd bankans og stjórnenda hans hafi beðið hnekki. Með vísan til þess telur Bankasýsla ríkisins að bankaráð Landsbankans verði að grípa til viðeigandi ráðstafana til að endurheimta það traust og þann trúverðugleika sem þessi sölumeðferð á hlutum í Borgun hefur kostað bankann.
Þetta segir það að Bankasýsla ríkisins hefur sagt A. Ég treysti því að á morgun segi þeir bankaráðsmenn sem Bankasýsla ríkisins hefur skipað Landsbankanum til stjórnar B og það verði skipt um yfirstjórn bankans.“
Þorsteinn Sæmundsson í störfum þingsins 13. apríl 2016.

Categories
Fréttir

Hávaxtastefnan á Íslandi gæti fremur ýtt undir sveiflur

Deila grein

14/04/2016

Hávaxtastefnan á Íslandi gæti fremur ýtt undir sveiflur

þingmaður-WillumÞór-05„Hæstv. forseti. Fyrst vil ég fagna því að hefðbundin þingstörf séu hafin að nýju. Í ljósi ummæla hv. þingmanns sem talaði hér á undan mér, hv. þm. Katrínar Jakobsdóttur, treysti ég því að það komi bara jákvæðir hlutir út úr samtali forustumanna ríkisstjórnarinnar og stjórnarandstöðunnar. Þeir eru að tala saman og þangað til einbeitum við okkur að því sem við erum að gera hér og erum ráðin til.
En í orrahríð atburða síðustu viku á vettvangi stjórnmálanna fór margt athyglisvert fyrir ofan garð og neðan og ég ætla að koma aðeins inn á það. Ég nefni sem dæmi ársfund Samtaka atvinnulífsins sem oft áður hefur fengið meiri athygli en þar voru haldin mörg athyglisverð erindi.
Ég vil vekja athygli á erindi prófessors Jóns Daníelssonar, prófessors í hagfræði við Lundúnarháskóla. Hagfræðingurinn kom þar inn á að hávaxtastefnan á Íslandi gæti fremur ýtt undir sveiflur en dregið úr þeim og hvatt til aukins vaxtamunar viðskipta, svona í ljósi þeirrar framvindu sem við horfum til um losun fjármagnshafta.
Hann sagði vaxtahækkanir í raun ganga gegn meginmarkmiði sínu um að slá á þenslu og virka þveröfugt og auka fremur verðbólgu og þenslu í hagkerfinu. Það er því skoðun hagfræðingsins að reyna eins og unnt er að vera sem næst vaxtastigi nágrannaþjóða okkar. Til þess að eiga við eftirspurnaraukninguna megi beita öðrum tækjum.
Ég vona, virðulegur forseti, að Seðlabankinn taki þessum athugasemdum hagfræðingsins vel og hafi til hliðsjónar nú og í samhengi aflandskrónuútboða og losunar hafta sem fram undan er.“
Willum Þór Þórsson í störfum þingsins 13. apríl 2016.

Categories
Fréttir

AGS segir að útlit sé fyrir áframhaldandi góðan árangur í efnahagslífinu

Deila grein

14/04/2016

AGS segir að útlit sé fyrir áframhaldandi góðan árangur í efnahagslífinu

Karl_SRGB„Virðulegur forseti. Í allri umræðunni um að allt sé í kaldakoli er rétt að fara lauslega yfir niðurstöður sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem dvalið hefur hérlendis síðustu vikurnar og kynntar voru í gær. Þar segir að ótvíræður árangur hafi náðst í efnahagslífinu, viðlíka hagvöxtur hafi ekki mælst síðan fyrir bankakreppu en hvíli nú á mun styrkari stoðum. Til grundvallar liggi fjölgun ferðamanna sem styðji við hagvöxt og skapi gjaldeyristekjur.
Afnám hafta af slitabúum gömlu bankanna var nýlega framkvæmt af leikni, eins og AGS orðar það, þar sem tókst að verja gjaldeyrisvarasjóðinn, lágmarka lögfræðilega áhættu og skapa um leið hvalreka fyrir ríkissjóð. Kjöraðstæður hafi skapast fyrir ný skref í afnámi fjármagnshafta.
AGS segir að útlit sé fyrir áframhaldandi góðan árangur í efnahagslífinu og að hagvöxtur stefni í 2,5% til meðallangs tíma. Mesta áhættan gæti verið önnur kollsteypa eftir ofþenslu. Þannig er eindregið varað við auknum útgjöldum ríkissjóðs þrátt fyrir þrýsting fjölmargra hópa í þjóðfélaginu þar um. Það geti leitt til vaxtahækkana og skaðað samkeppnishæfni landsins.
AGS bendir á að heildstæð lög um opinber fjármál komi á heppilegum tíma til að viðhalda aga í ríkisfjármálunum. Ekki má hvika frá ákvörðun um að leggja til hliðar framlög slitabúanna. Yfirlýsing Alþjóðagjaldeyrissjóðsins staðfestir það sem stjórnarflokkarnir og ráðherrar þeirra hafa alltaf haldið fram, staða þjóðarbúsins hefur sjaldan verið betri, verðbólga er í sögulegu lágmarki, atvinnuleysi er mjög lítið, skuldastaða ríkissjóðs hefur ekki verið betri í hálfa öld og hagvöxtur er meiri en í flestum vestrænum löndum.
Ríkisstjórnin stendur sterk þrátt fyrir fullyrðingar um annað. 38 þingmenn greiddu atkvæði gegn vantrausti á föstudag. Samkvæmt nýjustu skoðanakönnun Félagsvísindastofnunar frá 8. apríl sem er nýjasta könnunin sem gerð hefur verið hafa stjórnarflokkarnir ekki einu sinni tapað fylgi síðustu viku, þ.e. frá því að stóra málið kom upp. Þvert á móti hafa stjórnarflokkarnir aukið við fylgi sitt. Það eru staðreyndir málsins.“
Karl Garðarsson í störfum þingsins  13. apríl 2016.

Categories
Fréttir

Ísland stóð við skuldbindingar á fyrsta tímabili Kýótó bókunarinnar

Deila grein

11/04/2016

Ísland stóð við skuldbindingar á fyrsta tímabili Kýótó bókunarinnar

sigrunmagnusdottir-vefmyndUppgjöri á losunarheimildum fyrir fyrsta viðskiptatímabil Kýótó-bókunarinnar, sem gilti fyrir árin 2008– 2012 er nú lokið. Ísland stóð við skuldbindingar sínar á tímabilinu og hefur skrifstofa Loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna nú staðfest það.
Samkvæmt bókuninni skuldbundu um 40 þróuð ríki sig til þess að halda útstreymi sex gróðurhúsalofttegunda á árunum 2008-2012 innan losunarheimilda, sem voru samtals 5% lægri en losun þessara ríkja var árið 1990. Ísland fékk þó svigrúm til aukinnar losunar eða 10%.
Að auki samdi Ísland um sérákvæði, ákvörðun 14/CP.7, en það heimilar að koldíoxíðútstreymi frá nýrri stóriðju eða stækkun stóriðjuvers, sem hefur starfsemi eftir 1990 og leiðir til meira en 5% aukningar í útstreymi á fyrsta skuldbindingartímabili bókunarinnar (2008–2012), verði haldið utan við losunarheimild bókunarinnar eftir að útstreymisheimildir viðkomandi ríkis hafa verið fullnýttar.
Ísland stóð við skuldbindingar sínar, gerði upp losunarheimildir sínar og skilaði Umhverfisstofnun skýrslu þess efnis þann 18. desember 2015. Skrifstofa Loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna fór yfir skýrsluna og hefur nú skilað staðfestingu á að uppgjörið hafi farið fram skv. settum reglum og að Ísland hafi staðið við skuldbindingar sínar.
Heildarlosun Íslands á tímabilinu var 23.356.071 tonn af CO2-ígildum. Gerðar voru upp 20.098.931 losunarheimildir og 3.257.140 heimildir voru tilkynntar sérstaklega undir íslenska ákvæðinu, eða 55,1% af þeim heimildum sem í boði voru vegna ákvæðisins.
Upplýsingar um uppgjör Íslands sem og annarra ríkja á heimasíðu Loftslagssamningsins.
Frekari upplýsingar um Kýótó-bókunina á heimasíðu Umhverfisstofnunar .

Categories
Fréttir

Ráðuneyti Sigurðar Inga Jóhannssonar tekur við

Deila grein

07/04/2016

Ráðuneyti Sigurðar Inga Jóhannssonar tekur við

rikisstjorn-sijÁ fundi ríkisráðs á Bessastöðum í dag féllst forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, á tillögu forsætisráðherra, Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, um að veita ráðuneyti hans lausn frá störfum.
Á öðrum fundi ríkisráðs féllst forseti Íslands á tillögu Sigurðar Inga Jóhannssonar um skipun fyrsta ráðuneytis hans og gaf út úrskurð um skiptingu starfa ráðherra.
Í nýrri ríkisstjórn Sigurðar Inga Jóhannssonar eru 10 ráðherrar.
Ráðherrar nýju ríkisstjórnarinnar eru:

  • Sigurður Ingi Jóhannsson, forsætisráðherra
  • Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra
  • Kristján Þór Júlíusson, heilbrigðisráðherra
  • Illugi Gunnarsson, mennta- og menningarmálaráðherra
  • Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra
  • Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra
  • Gunnar Bragi Sveinsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
  • Ólöf Nordal, innanríkisráðherra
  • Sigrún Magnúsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðherra
  • Lilja Dögg Alfreðsdóttir, utanríkisráðherra

rikisstjorn-sij