Categories
Fréttir

Aðgerðaáætlun vegna skuldavanda heimila

Deila grein

12/06/2013

Aðgerðaáætlun vegna skuldavanda heimila

frambjodendurFram er komin á Alþingi aðgerðaáætlun í tíu liðum til þess að taka á skuldavanda heimila á Íslandi. Hún tiltekur markvissar aðgerðir til að taka á skuldavanda íslenskra heimila sem er tilkominn af hinni ófyrirsjáanlegu höfuðstólshækkun verðtryggðra húsnæðislána sem leiddi af hruni fjármálakerfisins. Grunnviðmiðið er að ná fram leiðréttingu vegna verðbólguskots áranna 2007–2010. Um er að ræða almennar aðgerðir óháðar lántökutíma með áherslu á jafnræði og skilvirkni úrræða.
Nokkrir af þeim þáttum sem nauðsynlegt er að horfa til við útfærslu og framkvæmd tillagna um skuldaleiðréttingu eru:

 • Kostnaður við aðkomu ríkissjóðs.
 • Peningamagn í umferð og áhrif á verðbólgu.
 • Áhrif á fjármálakerfið.
 • Kostnaður fjármálakerfisins við framkvæmd tillagnanna.

Gert er ráð fyrir að ráðherranefnd um úrlausnir í skuldamálum heimilanna hafa eftirlit með verkefninu í heild en einstakir ráðherrar sem eiga sæti í henni beri ábyrgð á tilteknum aðgerðum. Við vinnuna verður lögð áhersla á að leita eftir víðtækri sátt um þær leiðir sem farnar verða til að ná því markmiði að leysa skuldavanda íslenskra heimila.
Aðgerðirnar eru annars vegar beinar og snúast um framlagningu frumvarpa á næstu vikum og mánuðum og hins vegar tímasettar athuganir sem miða að því að skila skýrum aðgerðaáætlunum í kjölfar greininga sérfræðinga á þeim leiðum sem mögulegar eru til þess að ná því marki að leiðrétta forsendubrestinn sem varð með hruni fjármálakerfisins.
Hér er tillagan í heild sinni, adgerdir-vegna-skuldavanda-heimila.

Categories
Greinar

Alþingi og kyn

Deila grein

09/06/2013

Alþingi og kyn

Eygló Þóra HarðardóttirAlþingi skipaði í nefndir.  Enn á ný endurspeglar skipanin þá kynjaskiptingu sem er til staðar í íslensku samfélagi. Karlar eru líklegri til að fara í nefndir sem hafa með fjár-, atvinnu- og utanríkismál á meðan konur sitja frekar í nefndum sem fara með velferðar-, mennta- og dómsmál.

Ég hef áður bent á þetta og lýst yfir áhyggjum af þessu.  Mikilvægt er að þingflokksformenn allra stjórnmálaflokka fari yfir þetta þegar þing kemur aftur saman í haust og tali saman um skipan í nefndir, ekki aðeins út frá áhugasviðum þingmanna heldur líka út frá kynjasjónarmiðum.

Efast ég ekki um að það verði gert.

Þetta er okkur ekki auðvelt. Staðreyndin er sú að við erum með mjög kynskiptan vinnumarkað á Íslandi.  Konur eru líklegri til að velja menntun og starfssvið á sviði velferðarmála og starfa hjá hinu opinbera.  Karlar eru líklegri til að velja menntun á öðrum sviðum og starfa hjá einkafyrirtækjum.

Þessu þarf að breyta.

En það er ekki auðvelt.  Fyrir stuttu var frétt um að fjölgun hefði orðið í fjölda þeirra sem luku sveinsprófi í húsgagnasmíði.  Stór hluti fréttarinnar snérist ekki um þá gleðilegu staðreynd, heldur að einn af sveinunum (áhugavert orð út frá kynjagreiningu) var kona sem var komin að fæðingu.

Það hvernig við metum störf karla og kvenna endurspeglast ekki bara í virðingu starfsins heldur líka hvernig við greiðum fyrir þau.  Eitt af því sem ég hef rekið mig á þann stutta tíma sem ég hef verið ráðherra er munurinn á greiðslum fyrir nefndar- og stjórnarsetur eftir sömu kynjuðu skiptingunni.

Eitt mest sláandi dæmið er t.d. munurinn á greiðslum fyrir stjórnarsetu í Fjármálaeftirlitinu og Tryggingastofnun ríkisins. Stjórnarformaður FME fær 600.000 kr. á mánuði, á meðan stjórnarformaður Tryggingastofnunar ríkisins fær greiddar 60.000 kr.  Eru verkefni FME virkilega 10 sinnum erfiðari eða virðingarmeiri en verkefni Tryggingastofnunar?  Nei, ég held nú síður.

Það er löngu kominn tími til að við áttum okkur á að velferðarmálin eru ekki neinn mjúkur málaflokkur.  Það er ekkert mjúkt við þá staðreynd að tæplega helmingur af útgjöldum ríkisins er í höndum Velferðarráðuneytisins.  Það er ekkert mjúkt við þá staðreynd að Tryggingastofnun greiðir út árlega ríflega 120 milljarða króna í bætur til aldraðra og öryrkja .  Það er svo sannarlega ekkert mjúkt og sætt við þá staðreynd að Íbúðalánasjóður sem tilheyrir mínum málaflokki er með efnahagsreikning upp á 900 milljarða króna og í mjög erfiðri stöðu. Það er ekkert  mjúkt við þá staðreynd að þúsundir Íslendinga eru í greiðsluaðlögun hjá Umboðsmanni skuldara eða allir þeir sem eru á vinnumarkaði eru á mínu borði í gegnum m.a. Vinnumálastofnun, Atvinnuleysistryggingasjóð, Ábyrgðarsjóð launa, Fæðingarorlofssjóð og Ríkissáttasemjara.

Konurnar og karlinn sem taka sæti í velferðarnefnd Alþingis undir styrkri stjórn Sigríðar Ingibjargar Ingadóttur gera sér væntanlega grein fyrir þessu.

Og eru tilbúin að axla þá þungu ábyrgð með mér.

Vonandi verða líka fleiri karlar tilbúnir til þess í haust.

Uppfært 7. júní 2013 kl. 22.37: Nákvæmlega þá fær stjórnarformaður TR greiddar 63.180 kr. á mánuði samkvæmt mínum upplýsingum.

Eygló Harðardóttir

Categories
Fréttir

Breytingar á kjörum lífeyrisþega lagðar fram á sumarþingi

Deila grein

04/06/2013

Breytingar á kjörum lífeyrisþega lagðar fram á sumarþingi

Eygló Þóra HarðardóttirEygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, mun á næstunni leggja fyrir ríkisstjórn frumvarp sem miðar að því að draga úr þeim skerðingum sem lífeyrisþegar hafa orðið fyrir frá árinu 2009. Ráðherra kynnti fyrirhugaðar breytingar á ársfundi Tryggingastofnunar í dag.
Eygló sagðist stefna að því að leggja frumvarpið fram á sumarþingi sem hefst í vikunni. Hún vísaði í stjórnarsáttmálann þar sem sérstaklega er nefnd hækkun frítekjumarks vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega og fjármagnstekna og sagðist þar að auki vilja beita sér fyrir því að hætt verði að skerða grunnlífeyri almannatrygginga vegna lífeyrissjóðstekna: „Enn eitt vil ég nefna sem mér finnst mjög mikilvægt að breyta sem fyrst. Árið 2009 var skerðingarhlutfall tekjutryggingar hækkað úr rúmum 38% í 45%. Þetta olli því að greiðslur til langflestra lífeyrisþega lækkuðu umtalsvert. Þessi breyting var gerð með bráðabirgðaákvæði í lögum og að óbreyttu rennur það út um næstu áramót. Ég tel hins vegar að við þurfum að gera betur“ sagði Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, í ávarpi sínu á ársfundinum.
Ráðherra gerði mikla atvinnuþátttöku hér á landi að umtalsefni sem hefði skapað Íslendingum sérstöðu meðal þjóða um langt skeið, meðal annars vegna mikillar atvinnuþátttöku kvenna, fólks á efri árum og einnig atvinnuþátttöku fólks með örorku eða langvarandi sjúkdóma sem væri mun hærri hér en gerðist hjá hinum OECD-ríkjunum. Meðal annars vegna þessa væru sterk rök fyrir því að hækka frítekjumark vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega eins og stefnt sé að.
Frítekjumark á fjármagnstekjur er líka orðið alltof lágt sagði Eygló í ávarp sínu: „Það verður að tryggja að fólk sem á hóflegan sparnað á bankareikningum fái notið hans án þess að til komi skerðingar á bótum til viðbótar 20% fjármagnstekjuskatti. Þessu er brýnt að breyta.

Þróun örorku og innleiðing starfsgetumats

Ráðherra ræddi þróun örorku á undanförnum árum og sagði gleðilegt að mikið atvinnuleysi í kjölfar efnahagshrunsins hefði ekki leitt til mikillar fjölgunar í hópi örorkulífeyrisþega líkt og óttast var. Það væri þó nauðsynlegt að vera sívakandi yfir þeirri staðreynd að sterk tengsl eru milli örorku og atvinnuleysis og fylgjast með öllum vísbendingum um breytingar á verri veg: „Því miður eru blikur á lofti. Réttur fólks til atvinnuleysisbóta var lengdur tímabundið úr þremur árum í fjögur til að mæta erfiðum aðstæðum á vinnumarkaði. Þessi breyting hefur nú gengið til baka og mér er kunnugt um að þess sjái þegar merki hér hjá Tryggingastofnun þar sem nú séu fleiri farnir að knýja dyra en áður í von um einhverja aðstoð. Við verðum að finna leiðir til að bregðast við þessu og mæta fólki í vanda með viðeigandi lausnum – en meginverkefnið felst auðvitað í því að efla atvinnulífið þannig að störfum fjölgi“ sagði Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra.
Eygló ræddi einnig innleiðingu starfsgetumats í stað örorkumats sem unnið hefur verið að á liðnum árum og sagði: „Í þessu felst jafnframt ný og mun jákvæðari nálgun en áður þar sem litið er á rétt fólks til þess að nýta starfsorku sína, jafnt í sína þágu og samfélagsins. Ég vil að aukinn kraftur verði settur í þetta verkefni en legg auðvitað áherslu á að það verði unnið í nánu og góðu samstarfi við hagsmunaaðila, þ.e. samtök öryrkja, lífeyrissjóði, aðila vinnumarkaðarins og þá sem skipuleggja, fjármagna og veita endurhæfingu. Takist þetta verkefni vel má binda vonir við að þegar fram líða stundir verði mun fleira fólki unnt að nýta krafta sína á vinnumarkaði – og það er allra hagur.“
Ávarp ráðherra í heild
–  Segir í frétt frá velferðarráðuneytinu sjá hér 

Categories
Fréttir

Fagleg vinnubrögð við Rammaáætlun

Deila grein

04/06/2013

Fagleg vinnubrögð við Rammaáætlun

Sigurður Ingi JóhannssonUmhverfis- og auðlindaráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson, átti á fimmtudag fund með formanni verkefnisstjórnar þriðja áfanga rammaáætlunar, Stefáni Gíslasyni. Á fundinum kom fram vilji ráðherra til að halda áfram með vinnu þá sem er hafin í ráðuneytinu við rammaáætlun með skipun verkefnisstjórnar. Jafnframt kom fram eindreginn vilji allra aðila til að halda fast í markmið um fagleg vinnubrögð í starfi verkefnisstjórnar og faghópa, svo að sem víðtækust sátt megi nást um niðurstöðu starfsins.
Ráðherra lagði sérstaka áherslu á að fagleg vinna verkefnisstjórnar haldi áfram eins og lagt hefur verið upp, svo og þeirra faghópa sem hún skipar, m.a. vinna við rannsóknir og greiningu á þeim virkjunarkostum sem nú eru í biðflokki. Lagði ráðherra til að við sína forgangsröðun tæki verkefnisstjórn til skoðunar þá orkukosti, sem fjallað er um í 12. kafla álits meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis frá því í vetur. Eru þessar áherslur í samræmi við lög um rammaáætlun og áherslur í fyrirliggjandi þingsályktunartillögu.
Jafnframt hefur ráðherra áhuga á að tekið verið til athugunar í ráðuneytinu og eftir atvikum í samstarfi við verkefnisstjórn rammaáætlunar skoðun á þeim möguleikum sem felast í stækkun núverandi vatnsaflsvirkjana á svæðum sem þegar eru röskuð og hvernig þau áform geti fallið að vinnu verkefnisstjórnar rammaáætlunar.
Samkvæmt erindisbréfi verkefnisstjórnar þriðja áfanga rammaáætlunar ber henni að skila fyrstu niðurstöðum sínum til ráðherra snemma á næsta ári.
– Þessa frétt af vef Umhverfisráðuneytisins sjá hér

Categories
Fréttir

Sigurður Ingi og Höskuldur heimsækja bændur í dag

Deila grein

03/06/2013

Sigurður Ingi og Höskuldur heimsækja bændur í dag

Sigurður Ingi JóhannssonSigurður Ingi Jóhannsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og Höskuldur Þór heimsóttu í dag bændur á Norðurlandi  til að kynna sér stöðu mála en ljóst er að bændur á stórum landssvæðum allt frá Ströndum og yfir til Austurlands standa frammi fyrir miklum vanda vegna kals í túnum og ótíðar í vetur og vor.
Sigurður Ingi flaug í morgun ásamt Sindra Sigurgeirssyni formanni Bændasamtakanna til Sauðarkróks. Þaðan munu þeir ásamt Höskuldi keyra út í Fljótin, taka hús á bændum í Svarfaðardal og Eyjafirði og enda yfirreiðina í Þingeyjarsýslum.
Ráðherra  og Höskuldur munu hitta að máli bændur og ráðunauta en ljóst má vera að ástandið er víða mjög slæmt og er talið að á einstaka bæjum sé allt að 90% kal í túnum.
– segir í frétt á heimasíðu Atvinnuvegaráðuneytisins, sjá hér.

Categories
Fréttir

Fyrsti ríkisráðsfundur nýrrar ríkisstjórnar

Deila grein

23/05/2013

Fyrsti ríkisráðsfundur nýrrar ríkisstjórnar

Fyrsti ríkisráðsfundur nýrrar ríkisstjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks var í dag.
Meðfylgjandi mynd er fengin að láni frá www.tíminn.is

 

Categories
Fréttir

Sumarferð Framsóknar í Reykjavík

Deila grein

23/05/2013

Sumarferð Framsóknar í Reykjavík

Nú ætla framsóknarmenn að gera sér góða sumarferð austur fyrir fjall, fimmtudaginn 30. maí, nánar tiltekið til Hvolsvallar. Lagt verður af stað frá Húsi verslunarinnar kl. 17.00.
Farið verður í Sögusetrið, það skoðað undir leiðsögn og svo grillað í hlöðunni hjá Ísólfi Gylfa sveitarstjóra. Það verður skemmtun og gaman. Léttar veitingar í boði. Lagt verður af stað heim á leið kl. 22.00.
Miðverð er kr. 2.000,- á mann fyrir allan pakkann, rútuna og allt annað.
Vinsamlegast tilkynnið þátttöku fyrir miðvikudaginn 29. maí á netfangið: framsokn@framsokn.is eða í síma: 540 4300.
Ekki missa af þessari frábæru ferð framsóknarmanna – það eru allir velkomnir!
 
FRAMSÓKN Í REYKJAVÍK

Categories
Fréttir

Stjórnarsáttmáli Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks

Deila grein

22/05/2013

Stjórnarsáttmáli Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 Smellið hér til þess að lesa stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks

Categories
Fréttir

Kjörbréf gefið út fyrir þingmenn Framsóknar

Deila grein

13/05/2013

Kjörbréf gefið út fyrir þingmenn Framsóknar

Landskjörstjórn hefur í samræmi við úrslit alþingiskosninganna 27. apríl 2013 gefið út kjörbréf 63 þingmanna og jafnmargra varamanna.
Fyrir Framsóknarflokk:
Ásmundur Einar Daðason, 3. þm. Norðvest.
Elsa Lára Arnardóttir, 6. þm. Norðvest.
Eygló Harðardóttir, 2. þm. Suðvest.
Frosti Sigurjónsson, 2. þm. Reykv. n.
Gunnar Bragi Sveinsson, 1. þm. Norðvest.
Haraldur Einarsson, 8. þm. Suðurk.
Höskuldur Þór Þórhallsson, 3. þm. Norðaust.
Jóhanna María Sigmundsdóttir, 7. þm. Norðvest.
Karl Garðarsson, 8. þm. Reykv. s.
Líneik Anna Sævarsdóttir, 5. þm. Norðaust.
Páll Jóhann Pálsson, 5. þm. Suðurk.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 1. þm. Norðaust.
Sigrún Magnúsdóttir, 7. þm. Reykv. n.
Sigurður Ingi Jóhannsson, 1. þm. Suðurk.
Silja Dögg Gunnarsdóttir, 3. þm. Suðurk.
Vigdís Hauksdóttir, 2. þm. Reykv. s.
Willum Þór Þórsson, 5. þm. Suðvest.
Þorsteinn Sæmundsson, 10. þm. Suðvest.
Þórunn Egilsdóttir, 8. þm. Norðaust.

Categories
Fréttir

Fleiri skemmtilegar staðreyndir um þingflokk Framsóknar

Deila grein

30/04/2013

Fleiri skemmtilegar staðreyndir um þingflokk Framsóknar

Fylgi Framsóknar hefur ekki verið meira síðan í kosningum 1979 en þá hlaut Framsókn 24,9% og 17 þingmenn. Framsókn fékk síðast 19 þingmenn árið 1963.
Hérna eru nokkar skemmtilegar staðreyndir til viðbótar um þingflokk Framsóknar:

 • Höskuldur Þór Þórhallsson er reynslumesti þingmaður þingflokksins en hann settist á þing 2007, næst á eftir kemur Eygló Harðardóttir, hún tók sæti Guðna Ágústssonar þegar hann lét af þingmennsku 2008.
 • Jóhanna María af Vestfjörðum og Þórunn frá Vopnafirði eru báðar með slæmt internetsamband á bóndabæjum sínum og lítið eða ekkert farsímasamband. 
 • Karl Garðarsson er ötull hjólamaður og hjólaði einu sinni frá Kanada niður Norður-Ameríku.
 • Silja Dögg á sama afmælisdag og Framsókn, 16. desember.
 • Sigmundur Davíð hefur verið þekktur fyrir að grípa í pensill og mála í frítíma sínum, ein jólin eftir að hann settist á Alþingi sendi hann jólakort þar sem mynd eftir hann prýddi kortið.
 • Elsa Lára og Sigmundur Davíð eru jafn gömul, bæði fædd árið 1975.
 • Aðeins skilja 20 dagar að Líneik og Þórunni í aldri en báðar eru fæddar í nóvember 1964.
 • 20% þingflokksins á stórafmæli í ár. Það eru þau Höskuldur, Silja Dögg, Willum Þór og Þorsteinn. Silja Dögg og Höskuldur verða fertug, Willum verður fimmtugur og Þorsteinn sextugur.