Categories
Fréttir

Stjórnmálaályktun framsóknarmanna í Norðaustur

Deila grein

08/10/2013

Stjórnmálaályktun framsóknarmanna í Norðaustur

Stjórnmálaályktun kjördæmisþings framsóknarmanna í Norðausturkjördæmi haldið á Akureyri 5.–6. október 2013.

framsóknKjördæmisþing Framsóknarmanna í Norðausturkjördæmi fagnar þeim góða árangri sem flokkurinn náði í kjördæminu og á landsvísu í síðustu alþingiskosningum. Þingið styður núverandi ríkisstjórn undir forystu framsóknarmanna til allra góðra verka.
Kjördæmisþing Framsóknarmanna í Norðausturkjördæmi fagnar boðuðum aðgerðum til lausnar skuldavanda heimilanna. Leiðrétting á forsendubresti í kjölfar bankahrunsins er lykilatriði til að auka lífsgæði fjölskyldna í landinu.
Kjördæmisþing Framsóknarmanna í Norðausturkjördæmi leggur áherslu á að framfylgja stefnu Framsóknarflokksins í byggðamálum sem samþykkt var á síðasta flokksþingi. Áframhaldandi uppbygging vegakerfisins er nauðsynleg samhliða almennu viðhaldi. Kannaðar verði forsendur fyrir göngum undir Fjarðarheiði og nýjum Ólafsfjarðargöngum.
Kjördæmisþing Framsóknarmanna í Norðausturkjördæmi leggur áherslu á trausta heilbrigðisþjónustu óháð búsetu. Mikilvægt er að hagræðing í heilbrigðisþjónustu á landsvísu sé byggð á raunhæfum forsendum og unnin í samráði við heimamenn. Standa þarf vörð um starfsemi Sjúkrahússins á Akureyri og aðrar heilbrigðisstofnanir í kjördæminu.
Kjördæmisþing Framsóknarmanna í Norðausturkjördæmi leggur áherslu á að Háskólinn á Akureyri haldi sjálfstæði sínu. Kannaður verði sá möguleiki að taka upp kennslu í héraðs/dreifbýlislækningum við Háskólann á Akureyri í samstarfi við Sjúkrahúsið á Akureyri. Jafnframt bendir þingið á mikilvægi þess að efla verk- og tæknimenntun í ljósi aukinna umsvifa í kjördæminu og á Norðurslóðum.
Kjördæmisþing Framsóknarmanna í Norðausturkjördæmi leggur til að persónuafsláttur verði hækkaður umfram vísitölu. Slíkt kemur öllum til góða sérstaklega þeim sem minnst hafa. Þingið fagnar afnámi skerðinga sem lagðar voru á eldri borgara og öryrkja. Það er grunnmarkmið og stefna Framsóknarflokksins að hlúa að þeim sem minna mega sín í þjóðfélaginu með öllum tiltækum ráðum.
Kjördæmisþing Framsóknarmanna í Norðausturkjördæmi hvetur til áframhaldandi uppbyggingar í ferðaþjónustu og nýsköpun. Einnig ber að efla sjávarútveg og landbúnað með það að markmiði að auka framleiðslu og virðisauka. Trygg raforka og aðgangur að hágæða netsambandi er meginforsenda fjölbreyttrar atvinnuuppbyggingar á landsvísu. Þingið fagnar sérstaklega fyrirhuguðum framkvæmdum á Bakka við Húsavík.
Kjördæmisþing Framsóknarmanna í Norðausturkjördæmi ítrekar að Framsóknarflokkurinn er grænn flokkur og styður atvinnuuppbyggingu og orkunýtingu í sátt við náttúru landsins.
Kjördæmisþing Framsóknarmanna í Norðausturkjördæmi bendir á að núverandi staðsetning Reykjavíkurflugvallar í Vatnsmýrinni er eitt stærsta byggðamál samtímans og grundvallarforsenda þess að Reykjavík viðhaldi hlutverki sínu sem höfuðborg landsins.

Categories
Greinar

„Mennt er máttur“

Deila grein

03/10/2013

„Mennt er máttur“

Gunnar Bragi SveinssonMenntun þjóðar er einn besti mælikvarðinn sem til er á þróun og framfarir. Þjóð sem er vel menntuð er nær örugglega vel stödd efnahagslega. Ríkari þjóðir heims tryggja öllum grunnmenntun, sem í dag þýðir víðast hvar vel yfir tíu ára skólagöngu – og flestir eiga kost á framhaldsmenntun, að miklu leyti á kostnað hins opinbera.

Hjá fátækum þjóðum heimsins er þessu öðruvísi farið. Þar er engan veginn víst að öll börn eigi þess kost að sækja skóla, og þaðan af síður að skólinn geti boðið þeim upp á hæfa kennara, kennslugögn eða jafnvel þak yfir höfuðið. Þótt miklar framfarir hafi orðið á seinni árum í því að tryggja börnum aðgang að skóla, og þar hafa þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna verið mikill hvati, vantar mikið upp á að sú kennsla sem þar fer fram nái markmiðum sínum, ekki síst vegna lélegs aðbúnaðar.

Þegar börnin komast á kynþroskaaldurinn hverfa þau frá námi til að leggja sitt til framfærslu fjölskyldunnar. Staða ungra stúlkna er verri en drengja og allt of oft eru þær teknar úr skóla, bæði af efnahagslegum og menningarlegum ástæðum, og hverfa þá stundum beint úr hálfnuðu grunnskólanámi í hjónaband. Ein helsta áskorunin sem heimurinn horfist í augu við gagnvart menntun í fátækum löndum er að halda börnunum í skóla þar til grunnskóla lýkur. Önnur megináskorunin er að auka gæði námsins, með því að tryggja betri námsaðstæður fyrir börnin.

Grundvallarmenntun
Það er skylda þjóða sem hafa efni á, að styðja fátækar þjóðir til þess að veita börnum grundvallarmenntun, svo að allir kunni að lesa, skrifa og reikna. Íslendingar hafa viðurkennt þessa skyldu sína um árabil. Eins og fram kemur í áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2013-2016, sem samþykkt var á Alþingi í mars 2013, er menntun einn mikilvægasti þátturinn í þróunarsamvinnu okkar. Hluti hennar er á háskólastigi í gegnum Háskóla Sameinuðu þjóðanna, en þar höldum við uppi myndarlegu starfi Jarðhitaskólans, Sjávarútvegsskólans, Landgræðsluskólans og Jafnréttisskólans.

Þá styðjum við einnig við starf stofnana á borð við Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNICEF), sem styður m.a. við menntun, heilsu og þroska barna og Stofnun SÞ um kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna (UN Women) sem starfar að því að tryggja konum grundvallarréttindi á borð við menntun og tækifæri til að nýta hana sér og fjölskyldum sínum til framdráttar.

Þróunarsamvinnustofnun Íslands hefur lagt verulega áherslu á menntun í verkefnum sínum í fátækum löndum Afríku. Hún snýr að grunnskólamenntun í sumum löndum, að fullorðinsfræðslu í öðrum og atvinnutengdri menntun í enn öðrum. Í öllum tilfellum er menntunin veitt á forsendum heimalandsins og í þeim tilgangi að styrkja félagslega innviði. Áherslan í grunnskólamenntun hefur fyrst og fremst verið á að tryggja menntun barna í fátækum byggðum og á menntun stúlkna.
Þá er rétt að geta þess góða starfs sem mörg íslensk félagasamtök hafa unnið á sviði menntunar í fjölmörgum löndum þar sem unnið er af heilum hug að því að bæta aðgengi barna að námi og auka gæði þess.

Nú stendur yfir kynningarvika sem ber yfirskriftina „Komum heiminum í lag“, en að henni standa félagasamtök sem starfa á sviði þróunarsamvinnu í samvinnu við ÞSSÍ, með stuðningi utanríkisráðuneytisins. Þetta er þriðja árið í röð sem staðið er fyrir slíku kynningarátaki, en að þessu sinni er áherslan á menntun og mikilvægi hennar. Bæði fyrir þróunarlönd og íbúa þeirra, sem og fyrir þegna þeirra ríkja sem veita framlög til þróunarsamvinnu.

Stuðningur við menntun skilar sér margfalt til baka og myndar þær stoðir sem nauðsynlegar eru hverju samfélagi. Menntun eykur hagsæld, jöfnuð og velferð. Mennt er máttur.

 

Gunnar Bragi Sveinsson

Categories
Fréttir

Framboðsreglur vegna sveitarstjórnarkosninga í vinnslu

Deila grein

03/10/2013

Framboðsreglur vegna sveitarstjórnarkosninga í vinnslu

kjorkassi
Framboðsnefnd landsstjórnar flokksins vinnur núna drög að framboðsreglum vegna vals á lista til sveitarstjórnar. Nefndin eru undir formennsku Guðmundar Elíassonar og með honum starfa Anna Kolbrún Árnadóttir og Jóhanna Guðmundsdóttir. Elín R. Líndal, formaður sveitarstjórnarráðs, er nefndinni til ráðgjafar.
Reglurnar verða byggðar á grunni reglna Framsóknar um val á framboðslista til Alþingis, en þó verður að taka tillit til sérstöðu sveitarstjórnarkosninga og venja sem hafa skapast í kringum framkvæmd þeirra í gegnum árin hjá flokknum.
Mikilvægt er að vinna þessi drög að reglum í góðu samstarfi við sem flesta flokksmenn. Því hefur nefndin óskað eftir að vera með dagskrárlið á öllum kjördæmisþingunum í haust þar sem álitamál yrðu til umfjöllunar. Drögin verða svo lögð fyrir haustfund miðstjórnar flokksins til samþykktar. Í flestum sveitarfélögum verður því ferlið þannig að félagsfundur í framsóknarfélagi mun taka ákvörðun um framboð og aðferð við röðun lista og munu reglur um val frambjóðenda verða af fjórum gerðum, póstkosning, lokað prófkjör, uppstilling og opið prófkjör.
Þeir sem vilja koma á framfæri skriflegum ábendingum eða viðhorfum til nefndarinar er bent á að senda þær á netfangið framsokn@framsokn.is.

Categories
Fréttir

Stofnun Landssambands eldri framsóknarmanna

Deila grein

01/10/2013

Stofnun Landssambands eldri framsóknarmanna

framsoknarmappaUndafarið misseri hafa nokkrir eldri framsóknarmenn rætt um að stofna til Landssambands eldri flokksmanna, 60 ára og eldri. Slík samtök gætu orðir Framsóknarflokknum til farsældar og myndu sinna málefnum eldir borgara innan flokks sem utan á grundvelli samþykkta hans. Þá væri eðlilegt að fylgja eftir góðum árangri flokksins í kosningunum í vor því baráttumál hans snertu ekki síst þann hóp borgara, sem studdu Framsóknarflokkinn frekar en áður.
Undirbúningur er langt kominn og því tímabært að boða til stofnþings og verður það haldið í Framsóknarhúsinu í Reykjavík Hverfisgötu 33 þriðjudaginn 29. október nk. kl. 14:00.
 
Undirbúningsnefndin

Categories
Fréttir

Mikilvægt að styrkja stöðu náttúruverndar í sem víðtækastri sátt

Deila grein

30/09/2013

Mikilvægt að styrkja stöðu náttúruverndar í sem víðtækastri sátt

Sigurður Ingi JóhannssonUmhverfis- og auðlindaráðherra hefur ákveðið að endurskoða lög um náttúruvernd nr. 60/2013 sem voru samþykkt á Alþingi rétt fyrir þinglok í vor. Ráðherra mun leggja frumvarp til endurskoðaðra laga fyrir Alþingi áður en lög nr. 60/2013 taka gildi.
Ráðherra hyggst fela umhverfis- og auðlindaráðuneytinu að hefja endurskoðun á náttúruverndarlögunum með það að markmiði að styrkja stöðu náttúruverndar og ná um þau sátt. Gert er ráð fyrir að nýtt frumvarp til náttúruverndarlaga verði lagt fram til umfjöllunar Alþingis, þegar framangreindri vinnu er lokið. Við þá vinnu verður m.a. stuðst við þær fjöldamörgu athugasemdir sem liggja fyrir frá vinnunni við frumvarpið sl. vetur, auk þess sem haft verður samráð við hagsmunaaðila.
Ljóst er að huga þarf nánar að veigamiklum atriðum vegna vinnu við gerð nýs frumvarps til laga um náttúruvernd, eins og kom fram í umfjöllun um frumvarp til nýrra náttúruverndarlaga sl. vetur. Hér er um ýmis grundvallaratriði að ræða enda afar mikilvægt að ný náttúruverndarlög feli í sér skýrar skyldur og jafnframt skýra framkvæmd, náttúruvernd til hagsbóta. Er ekki síður mikilvægt að slíkar breytingar séu unnar í sem víðtækastri sátt við hagsmunaaðila og almenning.

Categories
Fréttir

Þingflokkur og landsstjórn á Suðurnesjum

Deila grein

26/09/2013

Þingflokkur og landsstjórn á Suðurnesjum

frambjodendurBoðað er til opins stjórnmálafundar Framsóknar í Salthúsinu í Grindavík, laugardaginn 28. september kl. 11:00.  Það eru allir velkomnir meðan húsrúm leyfir. Þar mun gefast gott tækifæri til að koma skoðunum á þjóðmálunum beint til þingmanna.
Þingflokkur og landsstjórn Framsóknar eru á ferð um Suðurnesin á laugardaginn og verða vinnustaðir heimsóttir. Mikilvægt er að þingmenn og fulltrúar í landsstjórn kynnist því sem er á seiði og að heimamenn hafi tök á að koma sínum málum á framfæri.

Categories
Fréttir

Vilhjálmur 99 ára í dag

Deila grein

20/09/2013

Vilhjálmur 99 ára í dag

sigmundur_og_vilhjalmurVilhjálmur Hjálmarsson á Brekku, fyrrverandi alþingismaður og menntamálaráðherra, er 99 ára í dag. Hann er elstur af þeim mönnum núlifandi sem setið hafa á Alþingi. Vilhjálmur er við hestaheilsu, þrátt fyrir háan aldur.
Vilhjálmur kann vel að koma fyrir sig orði. Í umræðum um frumvarp til laga um Sinfóníuhljómsveit Íslands í menntamálaráðherra tíð Vilhjálms komst hann svo að orði: „Ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágætan stuðning við þetta mál. Skilst mér að hver einasti þingmaður sem hér hefur tekið til máls hafi lýst stuðningi við frumvarpið. Það er til dæmis ekki bráðónýtt fyrir mig að fá stuðning tveggja fyrrverandi menntamálaráðherra við þetta frumvarp. Því betur kemur það sér fyrir núverandi ráðherra þar sem hann þekkir ekki nóturnar og er þar að auki nokkurn veginn laglaus.“
Vilhjálmur Hjálmarsson er fæddur á Brekku í Mjóafirði 20. september 1914. Foreldrar voru Hjálmar Vilhjálmsson útvegsbóndi og Stefanía Sigurðardóttir húsmóðir, móðursystir Sigurðar Vilhjálmssonar vþm., ömmusystir Tómasar Árnasonar alþingismanns og ráðherra.
Vilhjálmur lauk héraðsskólaprófi frá Laugarvatni 1935. Var bóndi á Brekku í Mjóafirði 1936-1967, fyrst með föður og föðurbróður, síðar með syni. Kennari við barnaskólann í Mjóafirði 1936-1947, skólastjóri 1956-1967. Vann jafnan nokkuð við jarðvinnslu í Mjóafirði haust og vor, síðar forstöðumaður Ræktunarfélags Mjóafjarðar, verkstjóri við vegagerð um tíma. Rak með öðrum síldarsöltun í Mjóafirði 1964-1970. Skipaður 28. ágúst 1974 menntamálaráðherra, lausn 27. júní 1978, en gegndi störfum til 1. september. Aðstoðarsáttasemjari 1979-1980.
Í hreppsnefnd Mjóafjarðarhrepps 1946-1990, oddviti 1950-1978. Fulltrúi Sunnmýlinga á fundum Stéttarsambands bænda 1945-1967, í stjórn sambandsins og Framleiðsluráði landbúnaðarins 1963-1974 og í verðlagsnefnd landbúnaðarafurða 1965-1972. Formaður skólanefndar Húsmæðraskólans á Hallormsstað 1954-1974. Í sýslunefnd Suður-Múlasýslu 1960-1988. Formaður Kjördæmissambands framsóknarmanna á Austurlandi 1962-1967. Skipaður 1965 í endurskoðunarnefnd laga um afurðasölu landbúnaðarins, 1968 í nefnd til að athuga ýmsa þætti landbúnaðarmála, 1969 í endurskoðunarnefnd laga um stofnlánadeild landbúnaðarins o. fl. og 1972 í nefnd til að endurskoða löggjöf um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna. Fulltrúi Mjóafjarðarhrepps í Sambandi sveitarfélaga á Austurlandi 1967-1990, í stjórn þess 1980-1983, formaður tvö ár. Kosinn 1973 í flutningskostnaðarnefnd, formaður nefndarinnar. Í kirkjuráði 1976-1982. Skipaður 1978 formaður nefndar um rekstrarlán landbúnaðarins. Í byggingarnefnd Safnahússins á Egilsstöðum 1979-1991. Formaður stjórnar Menningarsjóðs félagsheimila 1980-1988. Formaður útvarpsráðs 1980-1983. Var í nefnd um endurskoðun útvarpslaga 1981-1982 og í byggingarnefnd Ríkisútvarpsins 1981-1990.
Alþingismaður Framsóknarflokksins 1949-1956 og 1959, og 1967-1979. Varaþingmaður mars 1961, maí 1964, apríl-maí 1965 og apríl-maí 1966. Menntamálaráðherra 1974-1978.
Framsóknarflokkurinn óskar Vilhjálmi til hamingju með daginn.

Categories
Fréttir

Lífið er saltfiskur

Deila grein

18/09/2013

Lífið er saltfiskur

bryggjuspjall_grindavikÞegar öllu er á botninn hvolft er lífið þó umfram alt saltfiskur orti skáldið.
Saltfiskmarkaðir hafa verið erfiðir undanfarin misseri, eitt af verkefnum sjávarútvegsráðherra nú er að huga að markaðsmálum sjávarútvegsins og breyttum skilyrðum.
Þó svo að markaðarnir séu eitthvað þyngri var ekki að finna annað en að mikill kraftur væri innan þeirra fyrirtækja sem Sigurður Ingi heimsótti í Grindavík um daginn. Nýsköpun, frumkvöðlahugsun, hugvit og þróun skein í gegn.
thorbjorn_grindavik3Úr frekari fullvinnslu afurða hefur sprottið upp hausaþurrkunar fyrirtæki, samstarfsverkefni um notkun ensíma úr fiski í snyrtivörur og prótein í saltfisk og sannað hvernig tengja má sjávarútveginn og ferðamannaiðnaðinn saman.
Allt skapar þetta aukin tækifæri til starfa og gjaldeyristekna.

Categories
Fréttir

Sveinbjörg Birna nýr formaður LFK

Deila grein

16/09/2013

Sveinbjörg Birna nýr formaður LFK

Sveinbjörg Birna SveinbjörnsdóttirSveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir varaþingmaður var kosin formaður Landssambands framsóknarkvenna á 16. landsþingi þess haldið 7. september. Með Sveinbjörgu Birnu í framkvæmdastjórn landsambandsins eru Rakel Dögg Óskarsdóttir, Sunna Gunnars Marteinsdóttir, Björg Baldursdóttir og Anna Kolbrún Árnadóttir.
Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir skipaði 3. sæti á framboðslista Framsóknarflokksins í Reykjavíkurkjördæmi suður í síðustu alþingiskosningum. Sveinbjörg Birna er fædd í Reykjavík 1973, stúdent frá Verzlunarskóla Íslands, lauk lögfræðiprófi frá Háskóla Íslands 2001 og fékk héraðsdómslögmannsréttindi 2002.
Ný stjórn vill koma á framfæri þakklæti til fráfarandi formanns, Gerði Jónsdóttur og hennar stjórn, fyrir vel unnin störf.
Á þinginu voru fjölmargar ályktanir samþykktar og má sjá þær hér að neðan.
 

Ályktanir 16. Landsþings framsóknarkvenna, LFK, 7. september 2013:

Ályktun um breytingu á leigureglum vegna íbúðarhúsnæðis.
16. landsþing Landssambands framsóknarkvenna haldið í Reykjavík laugardaginn 7. sept. 2013 skorar á ríkisstjórn Sigmundar Davíð Gunnlaugssonar að skoða möguleika á því að gera fólki kleift að leigja út hluta eigin húsnæðis sem það býr í, allt að 40% íbúðarhúsnæðisins, án þess að leigutekjur séu reiknaðar til tekna húsnæðiseiganda og að þær skerði ekki lífeyrisgreiðslur og/eða bætur. Þessi ráðstöfun kæmi sérstaklega til góða fullorðnu fólki sem ýmist getur ekki selt, eða vill ekki selja, stórar eignir sem það hefur búið í drjúgan hluta ævi sinnar. Einnig mundi það bæta nýtingu á stórum íbúðarhúsum.
Ályktun um Reykjarvíkurflugvöll.
16. landsþing Landssambands framsóknarkvenna haldið í Reykjavík laugardaginn 7. sept. 2013 vill, vegna tillögu umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur um flutning Reykjavíkurflugvallar úr Vatnsmýrinni, minna á þá ábyrgð og skyldur sem höfuðborg landsins hefur. Greiðar flugsamgöngur landsbyggðarinnar til og frá Reykjavík er forsenda þess að borgin geti gegnt hlutverki sínu sem höfuðborg landsins alls. Í höfuðborginni eru höfuðstöðvar stjórnsýslu Íslands auk fjölda opinberra viðskipta-, mennta-, menningar- og heilbrigðisstofnana.
Með tillögunni er verið að rýra aðgengi fólks að þessari þjónustu. Þá vekur þingið athygli á þeim mikla kostnaði sem flutningur Reykjavíkurflugvallar hefur í för með sér fyrir ríkið vegna nýrra vegaframkvæmda (stofnbrauta) og uppbyggingu nýs flugvallar.
Ályktun um stjórnir fyrirtækja.
16. landsþing Landssambands framsóknarkvenna haldið í Reykjavík laugardaginn 7. sept. 2013 áréttar lagaskyldu um hlutföll kynja í stjórnum fyrirtækja. Þingið hvetur þær stjórnir sem enn fullnægja ekki gildandi reglum að bregðast við nú þegar og kjósa nýjar stjórnir. Fyrirtæki sem stjórnað er jöfnum höndum af konum og körlum búa yfir viðtækari reynslu og þekkingu. Reynsluheimur kynjanna er ólíkur og því eðlilegt að ætla að fjölbreyttari leiða sé beitt við ákvaðanatöku. Framsóknarkonur hvetja stjórnir fyrirtækja að framfylgja strax núgildandi lögum.
Ályktun um heilbrigðisþjónustu.
16. landsþing Landssambands framsóknarkvenna haldið í Reykjavík laugardaginn 7. sept. 2013 skorar á stjórnvöld að bregðast við þeim alvarlega bresti sem kominn er í heilbrigðiskerfið. Þingið telur að nú þegar þurfi að hefja að nýju uppbyggingu heilbrigðisþjónustu um allt land. Slík uppbygging mun efla öryggi landsmanna og draga úr álagi á LHS.
Ályktun um launamun kynjanna.
16. landsþing Landssambands framsóknarkvenna haldið í Reykjavík laugardaginn 7. sept. 2013 kallar eftir, í ljósi nýrra upplýsinga um viðvarandi launamun kynjanna, tafalausum aðgerðum. Hér er átt við ríki, sveitarfélög og aðila vinnumarkaðarins. Það er með öllu óásættanlegt að ekki hafi enn tekist að uppræta kynbundinn launamun og vinna gegn launamun kynjanna. Árum saman hafa sambærilegar upplýsingar legið fyrir og ráðamenn lýst því að bregðast verði við en lítið þokast í rétta átt. Framsóknarkonur vilja að leitað verði allra leiða til að uppræta óviðunandi ástand og kallar alla þá er málið varðar til ábyrgðar. Það er vitað að íslenskur vinnumarkaður er kynbundinn og hefðbundin kvennastörf eru ávísun á lægri laun en hefðbundin karlastörf. Einnig er ekkert annað en kyn starfsmanna sem getur skýrt launamun í sambærilegum störfum þegar tillit hefur verið tekið til allra þátta sem áhrif geta haft á laun. Það þarf að nýta öll þau tól og tæki sem samfélagið býr yfir s.s. jafnlaunavottun. Velta þarf við öllum steinum og höfða til sameiginlegrar ábyrgðar okkar allra.
Ályktun um skuldavanda íslenskra heimila.
16. landsþing Landssambands framsóknarkvenna haldið í Reykjavík laugardaginn 7. sept. 2013 fagnar aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar sem ætlað er að taka á skuldavanda íslenskra heimila. Sérstaklega vegna þess að í áætluninni er bæði að finna tímaramma og ábyrgðamenn einstakra málaflokka.
Ályktun um sjálfstæði sveitarfélaga.
16. landsþing Landssambands framsóknarkvenna haldið í Reykjavík 7. september 2013 telur að æskilegt sé að aukið vald, ábyrgð og fjármagn sé falið sveitarfélögunum í landinu til að veita íbúum sínum þjónustu. Sveitarstjórnir landsins eru þau stjórnvöld sem standa kjósendum næst og er það í anda kröfu um aukið lýðræði að fela þeim aukin verkefni ásamt auknum tekjum.
Þingið telur að skoða beri vandlega hvort sveitarfélög ættu að fá verulega aukið hlutfall ef tekjuskatti einstaklinga í sinn hlut auk þess sem eðlilegt er að þau fái einnig hlutdeild í skattekjum frá fyrirtækjum. Þá er eðlilegt að tekin verði upp skattheimta af nýtingu ýmissa náttúruauðlinda, svo sem virkjun vatnsafls og jarðvarma, sem renni til sveitarfélaga á nærsvæði framkvæmdanna. Leita má fyrirmynda um slíka skattheimtu erlendis, m.a. til Noregs.
Eftir að sveitarfélögunum hafa verið tryggðar auknar tekjur er eðlilegt að meta hvaða þjónustu er heppilegt og raunhæft að ætla að sveitarfélögin geti tekið að sér að veita, íbúum sínum til hagsbóta.
Ályktun um regluverk atvinnulífsins.
16. landsþing Landssambands framsóknarkvenna haldið í Reykjavík laugardaginn 7. sept. 2013 fagnar áformum ríkisstjórnar við að einfalda regluverk gagnvart stofnunum og fyrirtækjum í landinu. Þingið leggur einnig áherslu á að innleiðingaferli verði vandað og vel gætt að eftirfylgni á öllum sviðum stjórnsýslunnar.
Ályktun um umhverfismál.
16. landsþing Landssambands framsóknarkvenna haldið í Reykjavík laugardaginn 7. sept. 2013 minnir á að endurnýting og endurvinnsla takmarkaðra auðlinda jarðarinnar er eitt brýnasta viðfangsefni umhverfismálanna. Þingið hvetur ríkisstjórnina til þess að setja fram tímasetta áætlun um hvernig hægt er að þróa og nýta innlenda orkugjafa og auka hlutfall farartækja sem ganga fyrir innlendum orkugjöfum. Þingið bendir á að notkun innlendra orkjugjafa sparar gjaldeyri er umhverfisvænt og atvinnuskapandi.
Ályktun um náttúruvernd og nýtingu.
16. landsþing Landssambands framsóknarkvenna haldið í Reykjavík laugardaginn 7. sept. 2013 minnir á að virðing fyrir náttúrunni hefur verið grunnstef í stefnu Framsóknarflokksins frá stofnun hans. Þingið leggur áherslu á að efla beri landgræðslu. Ennfremur vill þingið benda á að ræktun og nýting skóga er til dæmis gott dæmi um vaxandi atvinnuskapandi auðlind. Stjórnvöld verða að marka sér skýra stefnu á þessu sviði.
Ályktun um jafnrétti til búsetu.
16. landsþing Landssambands framsóknarkvenna haldið í Reykjavík laugardaginn 7. sept. 2013 leggur áherslu á mikilvægi þess að blómleg byggð sé um allt land. Til þess að svo megi vera verður að tryggja íbúum ásættanlegt aðgengi að heilbrigðisþjónustu, öruggum samgöngum, fjarskiptasambandi og dreifikerfi raforku. Landsambandið hvetur því jafnframt til þess að teknir verði upp virkir og vel skilgreindir hvatar til þess að styrkja samfélög á skilgreindum varnasvæðum þar sem núverandi þjónusta getur lagst af.
Ályktun um starfsemi stofnana ríkisins á landsbyggðinni.
16. landsþing Landssambands framsóknarkvenna haldið í Reykjavík laugardaginn 7. sept. 2013 leggur ríka á herslu á mikilvægi þess að ríkið leiti leiða til þess að efla starfsemi stofnana sinna um land allt. Ríkið gangi þannig á undan með góðu fordæmi gagnvart fyrirtækjum í landinu og setji þannig jafnframt fram jákvæða hvata til þess að auðvelda fyrirtækjum rekstur, t.d. með afslætti/niðurfellingu tryggingargjalds.
Reynsla af flutningi starfa út á land hefur verið góð. Nægt framboð er af hæfu starfsfólki. Minni starfsmannavelta og lægri húsnæðiskostnaður gerir flutning starfa að fýsilegum kosti sem er til þess fallinn að efla byggð um allt land.
Ályktun um styttingu náms að háskóla.
16. landsþing Landssambands framsóknarkvenna haldið í Reykjavík laugardaginn 7. september 2013 leggur áherslu á samvinnu, samþættingu og samtal á milli skólastiga með það að markmiði að stytta nám að háskóla um eitt ár, án þess að skerða gæði náms og menntunar. Mikilvægt er að faglegur ávinningur af styttingu námsins sé ráðandi fremur en fjárhagslegur. Fram fari faglegt mat á vegum menntamálayfirvalda á mismunandi leiðum að því markmiði. Mikilvægt er að í því mati verði tekið tillit til félagslegra þátta og skólamenningar leik-, grunn- og framhaldsskóla og háskóla.
Ályktun um klám.
16. landsþing Landssambands framsóknarkvenna haldið í Reykjavík laugardaginn 7. sept. 2013 kallar eftir almennri vitundarvakningu og tafarlausum aðgerðum stjórnvalda í baráttunni gegn klámvæðingu og ofbeldi sem oftar en ekki beinist gegn konum.
Ályktun um jafna möguleika barna til íþrótta- og frístundastarfs.
16. landsþing Landssambands framsóknarkvenna haldið í Reykjavík laugardaginn 7. september 2013 leggur áhersu á jafnt aðgegni barna að íþróttum sem og öðru æskulýðs- og tómstundastarfi. Slíkt starf þroskar einstaklinginn og hefur mikið forvarnargildi.
Ályktun um fæðingarorlof.
16. landsþing Landssambands framsóknarkvenna haldið í Reykjavík laugardaginn 7. sept. 2013 hvetur ríkisstjórn Íslands að hverfa frá niðurskurði á greiðslum til fæðingarorlofs sem síðasta ríkisstjórn réðst í. Afleiðingarnar hafa fyrst og fremst verið að feður taka sér síður orlof.

Categories
Greinar

Fæst hjúkrunarrými á Suðurnesjum og minnst framlög

Deila grein

06/09/2013

Fæst hjúkrunarrými á Suðurnesjum og minnst framlög

Aldraðir eiga að fá áhyggjulaust ævikvöld. Aldraðir einstaklingar sem eru búnir að skila af sér myndarlegu lífsverki eiga að vera metnir að verðleikum og fá þá þjónustu sem þeir þurfa, helst í heimabyggð eða sem næst henni. Hlutfallslega fæst hjúkrunarrými er á hvern íbúa á Suðurnesjum, miðað við aðra landshluta og minnst framlög. Þessu þurfum við Suðurnesjamenn að breyta.

Samræmis á að gæta milli landshluta

Verulega hallar á Suðurnesin þegar fjöldi hjúkrunarrýma og framlög úr Framkvæmdasjóði aldraðra eru borin saman við aðra landshluta.Á tímabilinu 2000-2010 voru úthlutanir úr Framkvæmdasjóðnum til Suðurnesja aðeins 1,5% af heildinni en 5% aldraðra búa á Suðurnesjum. Úhlutanir til svæðisins nema því aðeins 30,4% af því sem fjöldi aldraðra gefur tilefni til. Framlag úr sjóðnum hefði átt að vera 385 millj. kr. en var aðeins 116,9 millj. kr. Þarna vantar háa upphæð til að sanngirni sé gætt og jafnræði sé á milli landshluta.

Fæst hjúkrunarrými eru á Suðurnesjum á landinu á hverja 1000 íbúa, eða 5,4 en landsmeðaltalið er 7,4. Ef hjúkrunarrými á Suðurnesjum væru í samræmi við meðaltal þá væru þau 157, eða 43 fleiri en þau eru í dag. Þetta eru sláandi staðreyndir og ljóst er að við Suðurnesjamenn verðum að standa saman og bæta stöðu okkar verulega á þessu sviði.

Við þurfum á Garðvangi að halda

Með tilkomu hjúkrunarheimilis á Nesvöllum bætast við 60 hjúkrunarrými sem mikil þörf er á. Umræðan hefur snúist um hvort loka eigi Garðvangi þegar þau rými hafa verið tekin í notkun. Samkvæmt skýrslu frá Haraldi L. Haraldssyni hagfræðingi sem kynnt var á fundi í Gerðaskóla í síðustu viku, kemur fram að áfram verður skortur á rýmum þrátt fyrir tilkomu hjúkrunarheimilis á Nesvöllum.

Því væri réttast að halda Garðvangi opnum en gera á honum nauðsynlegar endurbætur svo aðstaðan þar samræmist nútíma kröfum um aðbúnað á hjúkrunarheimilum. Ef endurbætur verða gerðar á Garðvangi þá væri hægt að reka þar 18,8 rými í stað 39 rýma í dag. Kostnaðaráætlun skv. útreikningum byggingarfulltrúa nemur um 153,2 millj.kr. sem er aðeins 2/3 af kostnaðaráætlun Velferðarráðnuneytisins.

Hvað með fjármögnun? Hver á að borga? Ef viljinn er fyrir hendi, þá er hægt að fara ýmsar leiðir til að hægt sé að ráðast í verkefnið. Sveitarfélagið Garður gæti gæti mögulega farið svokallaða leiguleið, þ.e. tekið 100% lán hjá  Íbúðalánasjóði til 40 ára og Ríkið síðan borgað 85% af leiguverði en sveitarfélagið 15%. Það er leið sem vert að skoða vel.

Nesvellir eru góð byrjun

Samkvæmt samþykkt svæðisskipulags Suðurnesja sem öll sveitarfélög á Suðurnesjum luku við að staðfesta í desember 2012, kemur m.a. fram að stefnan sé að fjölga hjúkrunarrýmum til samræmis við aðra landshluta, auka samvinnu og sérhæfingu á þessu sviði og byggja upp hjúkrunarrými í hverjum þjónustukjarna. Minn skilningur er því sá, að þessu sögðu, að það sé vilji allra sveitarfélaga á Suðurnesjum að byggja upp öldrunarþjónustu á hverjum stað fyrir sig. Þörfin er svo sannarlega til staðar. Hjúkrunarheimilið á Nesvöllum er nauðsynleg viðbót en betur má ef duga skal!

Silja Dögg Gunnarsdóttir

Greinin birtist í fréttamiðlinum Reykjanesi 5. September 2013